Volby do školské rady

16.11. 2022217x

OZNÁMENÍ O SHROMÁŽDĚNÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY DNE 10. 1. 2023

Shromáždění zákonných zástupců

Datum: 15. 11. 2022

Místo: Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové nám. 1466 – při třídních schůzkách v jednotlivých třídách

Vyzvání k podání návrhů kandidátů na členy školské rady

Místo: kancelář Základní školy Edvarda Beneše a Mateřské školy Písek, Mírové nám. 1466

Konečná lhůta k podání návrhů: 21. 11. 2022

Způsob: písemná forma – navržení kandidáti musí se svou nominací před jejím zveřejněním projevit písemný souhlas, zároveň projeví písemný souhlas se zveřejněním osobních údajů v rozsahu těch osobních údajů, které budou uváděny na listinách kandidátů, resp. na hlasovacích lístcích.

Zveřejnění listiny kandidátů

Datum: 24. 11. 2022

Místo: webové stránky školy (www.zsebenese.cz), vitríny v areálu školy

Konání voleb do školské rady

Datum: 10. 1. 2023

Místo: Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové nám. 1466 (vestibul šatny)

Čas: od 12.00 hodin do 16.00 hodin

Způsob volby: Za každého nezletilého žáka je oprávněn k volbě jen jedním hlasem jeden z jeho zákonných zástupců.

Členy školské rady volí zákonní zástupci tajným hlasováním, tj. vhozením upraveného hlasovacího lístku do volební urny, zapečetěné razítkem školy. Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Pokud není volič osobně znám členům volebního orgánu, prokáže svou totožnost. Není-li volič zapsán do seznamu voličů a prokáže-li své hlasovací právo, volební orgán ho dodatečně dopíše do seznamu voličů a umožní mu hlasování.

Na hlasovacím lístku pro volby zákonných zástupců může být zatržen nejvýše takový počet kandidátů, který má být zvolen zákonnými zástupci (jedna třetina počtu členů, tj. 2 kandidáti). Je-li zatržen vyšší počet kandidátů, posuzuje se hlasovací lístek jako neplatný.

V Písku 3. 11. 2022

                                      Mgr. Martin Prokop předseda volebního orgánu

  • Vyberte rubriku aktualit:
  • Nejnovější příspěvky
  • Archivy