PRO RODIČE - Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště slouží k poskytování bezplatných poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy.

Cílem je zkvalitnit sociální klima školy, spolupracovat se všemi subjekty školy i s dětmi, které nemají problémy, a vytvořit tak širokou základnu preventivní činnosti, posílit průběžnou a dlouhodobou péči o děti s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jeho snižování, umožnit neodkladné řešení problémů spojených se školní docházkou, sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytvořit metodické zázemí pro jejich vytváření, poskytovat metodickou podporu při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických aspektů vzdělávání při vytváření RVP, koordinovat služby s poradenskými zařízeními.

Mgr. Klára Holanová

Výchovný poradce 1. st.
Úřední hodiny:
dle domluvy
 • Spolupracuje se školním speciálním pedagogem,
 • spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou, SPC a SVP,
 • provádí vyhledávání žáků, kteří potřebují pomoc a jejichž výchova, vzdělávání nebo psychický a sociální vývoj vyžadují speciální péči,
 • předkládá návrhy na postup a řešení problémů žáků,
 • průběžně sleduje chování žáků po dobu školní docházky,
 • koordinuje spolupráci třídních učitelů se školním speciálním pedagogem,
 • věnuje se kariérovému poradenství,
 • metodicky pomáhá třídním učitelům při řešení aktuálních problémů třídních kolektivů,
 • podílí se na realizaci preventivního programu školy a pomáhá při jeho vytváření,
 • spolupracuje se školním metodikem prevence,
 • spolupracuje s rodiči nebo zákonnými zástupci dítěte.

Mgr. Jaroslava Šáchová

Výchovný poradce 2. st.
Úřední hodiny:
pondělí: 8:00 - 8:45
úterý: 14:35 - 15:20
 • Spolupracuje se školním speciálním pedagogem,
 • spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou, SPC a SVP,
 • provádí vyhledávání žáků, kteří potřebují pomoc a jejichž výchova, vzdělávání nebo psychický a sociální vývoj vyžadují speciální péči,
 • předkládá návrhy na postup a řešení problémů žáků,
 • průběžně sleduje chování žáků po dobu školní docházky,
 • koordinuje spolupráci třídních učitelů se školním speciálním pedagogem,
 • věnuje se kariérovému poradenství,
 • metodicky pomáhá třídním učitelům při řešení aktuálních problémů třídních kolektivů,
 • podílí se na realizaci preventivního programu školy a pomáhá při jeho vytváření,
 • spolupracuje se školním metodikem prevence,
 • spolupracuje s rodiči nebo zákonnými zástupci dítěte.

Mgr. Veronika Pauknerová

Školní metodik prevence
Úřední hodiny:
pondělí: 13:30 - 14:25
 • Spolupracuje se školním speciálním pedagogem,
 • spolupracuje s výchovným poradcem a třídními učiteli,
 • pomáhá vytvářet a realizovat program prevence zneužívání návykových látek a negativních jevů ve škole,
 • sleduje aktuální situaci na škole a aktualizuje strategie přístupu k prevenci,
 • koordinuje poskytování vzdělávacích akcí z oblasti prevence pro pedagogy na dané škole,
 • spolupracuje s institucemi, které zajišťují odbornou pomoc v problematice prevence a zneužívání návykových látek,
 • zajišťuje informovanost žáků, rodičů nebo jejich zákonných zástupců o činnosti institucí, které poskytují pomoc dětem, které mají problémy se závislostmi nebo jinými negativními jevy v jejich sociálním vývoji,
 • spolupracuje s metodikem prevence v PPP, s krizovým centrem, Arkáda Písek, se střediskem výchovné péče, Městskou policií Písek a dalšími institucemi, které poskytují primární, sekundární i terciální péči ve státních i nestátních zařízeních.

Mgr. Jindřiška Ptáčková

Školní speciální pedagog
Úřední hodiny:
pondělí: 8:00 - 9:00 / 14:00 - 15:00
 • Koordinuje speciálně-pedagogické poradenství ve škole,
 • připravuje a ovlivňuje podmínky pro integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami ve spolupráci s dalšími odborníky, dlouhodobě sleduje a pravidelně vyhodnocuje proces individuální integrace,
 • provádí speciálně-pedagogické diagnostické činnosti,
 • pomáhá vytvářet a koordinovat vznik individuálních vzdělávacích programů pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • pomáhá vytvářet a koordinovat vznik plánů pedagogické podpory,
 • realizuje speciálně pedagogické činnosti a poskytuje reedukační péči žákům se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • navrhuje a pomáhá realizovat opatření, která směřují ke zkvalitnění vzdělávací práce školy v oblasti speciální pedagogiky,
 • metodicky vede asistenty speciálního pedagoga,
 • poskytuje pedagogickým pracovníkům školy metodickou pomoc a odborné informace z oblasti speciální pedagogiky, pomáhá při jejich aplikaci v praxi,
 • koordinuje spolupráci s poradenskými pracovišti,
 • poskytuje poradenskou a konzultační pomoc rodičům žáků nebo jejich zákonným zástupců,
 • podílí se na vytváření a realizaci preventivních programů zneužívání návykových látek a negativních jevů v chování žáků,
 • podílí se na monitorování problémových projevů chování, pravidelně provádí analýzy a návrhy konkrétních opatření,
 • pracuje průběžně s žákovskými kolektivy,
 • dodržuje etický kodex poradenského pracovníka.

Mgr. Andrea Slabá

Školní psycholog
Úřední hodiny:
středa - pátek dle domluvy

 • Poskytuje individuální poradenské konzultace pro žáky, pedagogy a rodiče,
 • poskytuje krizovou intervenci v náročných životních situacích,
 • realizuje programy v rámci třídních kolektivů na podporu sociálních vztahů mezi žáky navzájem a mezi žáky a třídním učitelem,
 • podílí se na programech primární prevence rizikových jevů,
 • stará se o žáky s akutními i chronickými psychickými problémy,
 • informuje o psychohygieně,
 • spolupracuje se školním speciálním pedagogem, výchovným poradcem a metodikem prevence,
 • spolupracuje s poradenskými pracovišti a jinými odborníky v regionu,
 • metodicky podporuje pedagogy v navození emočního bezpečí a sociálního klimatu v kolektivu (např. vedení třídnických hodin),
 • realizuje přednášky pro pedagogický sbor i veřejnost na vybraná témata,
 • dodržuje etický kodex poradenského pracovníka.

Na instagramovém účtu školního psychologa najdete online nástěnku.

Mgr. Monika Tarcalová

Sociální pedagog
Úřední hodiny:
dle domluvy
 • Podporuje zájem o vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků,
 • zajišťuje prevenci obtíží v oblasti chování žáků,
 • v případě zájmu provádí vzdělávání pedagogů školy a zvyšování jejich povědomí v sociálních otázkách,
 • posiluje komunitní charakter školy,
 • spolupracuje s obcemi, zdravotnickými zařízeními, policií, soudy, státními zastupitelstvími a dalšími zainteresovanými orgány a organizacemi,
 • provádí sociálně právní poradenství a sociální terapii s problémovými jedinci,
 • zprostředkovává pomoc odborných poradenských a zdravotnických pracovišť a jiných odborných zařízení,
 • vytváří podmínky pro navázání kontaktu a pomáhajícího vztahu s rodinami v oblasti vzdělávání, spolupráce s rodinou.