PRO RODIČE - Zápis do 1. tříd

NÁHRADNÍ TERMÍN INFORMATIVNÍ SCHŮZKY PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ, KTEŘÍ JSOU ZAPSANÍ NA NAŠÍ ŠKOLU SE BUDE KONAT V PONDĚLÍ 17. ČERVNA V 15:00 HODIN V AULE ŠKOLY (BUDOVA 1. STUPNĚ - VCHOD Z PARKOVIŠTĚ)

VE ČTVRTEK DNE 6. ČERVNA SE V 15:30 HODIN V AULE ŠKOLY (BUDOVA 1. STUPNĚ - VCHOD Z PARKOVIŠTĚ) USKUTEČNÍ INFORMATIVNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ, KTEŘÍ JSOU ZAPSANÍ NA NAŠÍ ŠKOLU.

DODATEK Č. 1 K VÝSLEDKŮM PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

SETKÁNÍ S PŘIJATÝMI PŘEDŠKOLÁKY

Zápis do 1. tříd na školní rok 2024/2025

INFORMACE K ZÁPISU DO 1. TŘÍD 5. a 6. DUBNA 2024

Prezenční zápis do 1. tříd pro školní rok 2024/2025 se bude konat v pátek 5. dubna 2024 od 14.00 do 17.00 hodin a v sobotu    6. dubna 2024 od 9.00 do 11.00 hodin v budově 1. stupně (vstup vchodem z parkoviště).

Bližší informace:

 1. Vyplňte a odešlete Žádost o zápis dítěte do 1. ročníku (vyplnit žádost bude možné od 1. 4. 2024 přes tento odkaz:                           ŽÁDOST O ZÁPIS, nebo přes odkaz na webových stránkách školy.

2. Při vyplňování on-line žádosti musí zákonný zástupce dítěte uvést:

     • Příjmení, jméno dítěte
     • Datum narození dítěte
     • Trvalý pobyt dítěte
     • Zaměření třídy (anglický jazyk, míčové hry, nebo dramatická výchova a čtení)
     • Ostatní (zaškrtněte):
            - sourozenec dítěte navštěvující školu (nepovinné)
            - žádost o odklad
            - odklad dítěte v loňském školním roce
     • Příjmení, jméno zákonného zástupce, e-mail, mobilní telefon
     • Datum na žádosti (musí být nejdříve 1. 4. 2024)

3. Po potvrzení žádosti si můžete vybrat přesný termín zápisu. Po výběru termínu zápisu žádost odešlete, stáhněte (potvrzení o        registraci vám přijde též na vámi uvedený e-mail), vytiskněte. Na žádost doplňte další informace buď ručně, nebo elektronicky      v PDF, a to:
          • Navštěvovaná MŠ
          • Údaje obou zákonných zástupců
          • Adresa pro doručování písemností
          • Zdravotní stav dítěte (např. vady řeči, jiné obtíže)
          • Preferovaná ZŠ v případě více absolvovaných zápisů
          • Podpis obou zákonných zástupců

VYPLNĚNOU A PODEPSANOU ŽÁDOST PŘINESTE S SEBOU DO ŠKOLY V DEN ZÁPISU.

Pokud nebudete vyplňovat žádost o zápis elektronicky, můžete ji vyplnit na místě v den zápisu v kanceláři zástupce ředitele pro I. stupeň nebo v učebně JU3. Obě kanceláře se nachází vedle sebe v 1. patře budovy 1. stupně.

4. Vyplněné formuláře lze škole doručit před zápisem také těmito způsoby:

     • Datovou schránkou – identifikátor datové schránky školy: 6bwmk43, použít lze pouze datovou schránku soukromou, nikoli              firemní
     • E-mailem – zde je nutný osobní elektronický podpis zákonného zástupce
     • Poštou
     • Osobně v den zápisu

Povinné dokumenty k zápisu:

     • Žádost o zápis dítěte do 1. ročníku základní školy ve školním roce 2024/2025 – tuto žádost je nutné vyplnit vždy, i pokud         vyplňujete Žádost o přijetí k plnění povinné školní docházky před dovršením 6 let věku dítěte (ke stažení níže v této sekci             Zápis do 1. tříd), nebo Žádost o odložení plnění povinné školní docházky. Tuto žádost je možné vyplnit přímo v aplikaci                   Zápisy online (viz web školy).

     • Pokud budete žádat odklad povinné školní docházky dítěte, přineste s sebou také povinné dokumenty k odkladu, a to:
            - Žádost o zápis dítěte do 1. ročníku základní školy ve školním roce 2024/2025
            - Žádost o odložení povinné školní docházky
            - Potvrzení z pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra
            - Potvrzení dětského lékaře nebo klinického psychologa

     • Formulář možnost odkladu, nahlédnutí do spisu, jak pomoci dítěti a výuka cizího jazyka na 1. stupni bude k dispozici při                 zápisu nebo je ke stažení níže v této sekci Zápis do 1. tříd.

     • Kopie rodného listu dítěte – po ověření rodného čísla dítěte, místa narození a jmen zákonných zástupců dojde ke skartování           tohoto dokumentu.

Další informace:

• Zápis je povinný pro děti narozené v době od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 a děti narozené před 1. 9. 2017, které z různých důvodů školu dosud nenavštěvují. Děti, které měly odloženou školní docházku ve školním roce 2023/2024, se rovněž dostaví k zápisu.
• Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.
• Rozhovor pedagogického pracovníka se zapisovaným dítětem trvá nejvýše 20 minut a je zaměřen na motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti.
• K zápisu přineste s sebou občanské průkazy obou zákonných zástupců.
• Zápis s žádostí o odklad povinné školní docházky bude probíhat ve třídě 3. C v 1. patře.
• Pro přijaté děti chystáme během května setkání k bližšímu seznámení se školou. Podrobné informace budou zveřejněny na webu školy během dubna.

Pro školní rok 2024/2025 naše škola nevydává kritéria pro přijetí žáků k povinné školní docházce. Počet volných míst pro budoucí prvňáčky bude dostatek.

Výsledky přijímacího řízení budou uveřejněny na úřední desce školy u hlavního vchodu a na webových stránkách školy v sekci Zápis do 1. tříd viz odkaz: Zápis do 1. tříd nejdéle do 30 dnů od podání žádosti. Uvedena budou registrační čísla, která se automaticky vygenerovala při vyplnění žádosti a která zákonný zástupce též obdržel v potvrzovacím e-mailu.

Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků se bude konat ve čtvrtek 6. června 2024 od 15.30 hodin v aule školy (budova 1. stupně).

Zodpovědná osoba pro vaše případné dotazy:

Mgr. Martin Prokop
zástupce ředitele pro I. stupeň ZŠ
tel. 382 734 628, prokop@zsebenese.cz
https://www.zsebenese.cz/pro-rodice/zapis-do-1-trid/zapis-do-1-trid-2024-2025/

 

 

Virtuální prohlídka školy

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video