2. MŠ - Vzdělávání dětí

,,V pohádkovém světě vždy vítězí klady, tak se pojďme snažit, ať je to i tady"

Hlavní vzdělávací cíle

Vzděláváme děti ve všech činnostech i náhodných situacích

 • neustále s dětmi komunikujeme
 • využíváme jejich chuti pomáhat
 • jsme pro ně vzorem k napodobování
 • využíváme tvořivé improvizace, umění reagovat na okamžitou situaci
 • nasloucháme dětským přáním
 • inspirujeme se jejich nápady
 • jsme pro děti oporou
 • respektujeme individuální možnosti každého dítěte
 • jsme pro děti řečovým vzorem
 • umocňujeme zájem dětí o knihy
 • každému dítěti dáváme možnost postupovat svým tempem
 • děti vzájemně neporovnáváme
 • umožňujeme dokončení započaté činnosti
 • rozvíjíme organizační schopnosti dětí
 • využíváme vnitřní motivace dětí
 • nabízíme dětem dostatek pracovního materiálu
 • děti hojně chválíme a povzbuzujeme
 • vytváříme klidné a podnětné prostředí
 • podporujeme ohleduplné a přátelské chování dětí
 • s citem podporujeme samostatný slovní projev
 • vedeme děti k nebojácnosti v komunikaci s vrstevníky i dospělými
 • zaměstnanci MŠ jsou pro děti příkladem chování
 • podporujeme vzájemnou komunikaci mezi dětmi
 • podporujeme dětská přátelství
 • vhodným způsobem zamezujeme negativnímu – agresivnímu – chování
 • využíváme her a činností, které umocňují vzájemnou ohleduplnost, vedeme děti k pomoci jeden druhému, starší děti např. pomáhají v péči o mladší
 • zaměřujeme se na dostatečnou podporu a stimulaci řeči
 • pobízíme děti ke komentování zážitků

Naše záměry v oblasti vztahů

Rozvíjení kladného vztahu dítěte k sobě samému / JÁ

 • umožníme dítěti pocítit úspěch
 • podpoříme dětskou sebedůvěru, sebevědomí
 • necháme dítěti projevit vlastní pocity
 • podpoříme důvěru v jeho vlastní schopnosti
 • oceníme i snahu něco dokázat, vytvořit
 • umožníme samostatně se projevit, předvést
 • co nejčastěji dítě pochválíme, povzbudíme
 • nikdy nebudeme dítě zesměšňovat, ponižovat

Rozvíjení vztahu dítěte k ostatním dětem, dospělým / JÁ a TY

 • podporujeme dětská přátelství
 • zařazujeme hry, které vedou k ohleduplnosti k druhému, k ochotě rozdělit se s ním, půjčit hračku, pomoci mu apod.
 • využíváme her i přirozených situací k učení přijímat a respektovat druhého
 • učíme uplatňovat své potřeby, přání a práva s ohledem na druhého, řešení konfliktů dohodou

Rozvíjení schopnosti žít ve společenství s ostatními / JÁ a VY

 • učíme základní společenské návyky – pozdravit, rozloučit se, poprosit, poděkovat, neskákat do řeči, uposlechnout pokyn, požádat o pomoc, vyslechnout sdělení apod
 • učíme umění vyjednávat, domluvit se na společném řešení, přizpůsobit se společnému programu skupiny, spolupracovat s ostatními, přijímat autoritu, podřídit se názoru skupiny
 • učíme umění chovat se slušně a zdvořile, chápat co se smí a co nesmí – nelhat, nebrat cizí věci, neničit věci, neubližovat, neponižovat, neposmívat se apod.

Rozvíjení prosociálního chování ve vztahu k druhému / JÁ pro VÁS

 • učíme kladně se chovat k druhému i bez odměny
 • podporujeme vstřícnou komunikaci a ohleduplné chování
 • využíváme pozitivní vzory chování
 • podporujeme respektování rozdílných vlastností, schopností a dovedností druhých – všichni lidé mají stejnou hodnotu i když jsou odlišní např. slabší, postižení apod.
 • učíme být citliví ve vztahu k živým bytostem – soucit radost
 • učíme ovládat agresivní chování – zklidnit se, tlumit vztek, zlost, agresivitu, odložit své přání

Vzdělávací obsah

Vzdělávací obsah je rozpracován do pěti integrovaných bloků, které vymezují charakteristiku integrovaného bloku, dále pedagogické záměry jednotlivého bloku, vzdělávací nabídku a očekávané výstupy, kterých by měly děti dosáhnout zpravidla na konci předškolního období.

Integrované bloky jsou pro všechny pedagogy závazné. Pedagogové na ně ve svých třídních vzdělávacích programech navazují tématickými okruhy, rozvedenými do dílčích tématických částí – podtémat.

1. DÍTĚ A JEHO TĚLO / oblast biologická

Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v oblasti biologické je stimulovat a podporovat růst a neurosvalový vývoj dítěte, podporovat jeho fyzickou pohodu, zlepšovat jeho tělesnou zdatnost i pohybovou a zdravotní kulturu, podporovat rozvoj jeho pohybových i manipulačních dovedností, učit je sebeobslužným dovednostem a vést je k zdravým životním návykům a postojům.

2. DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA / oblast psychologická

Záměrem je podporovat duševní pohodu, psychickou zdatnost a odolnost dítěte, rozvoj jeho intelektu, řeči a jazyka, poznávacích procesů a funkcí, jeho citů i vůle, stejně tak i jeho sebepojetí a sebenahlížení, jeho kreativity a sebevyjádření.

3. DÍTĚ A TEN DRUHÝ / oblast interpersonální

Záměrem je podporovat utváření vztahů dítěte k jinému dítěti či dospělému, posilovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci a zajišťovat pohodu těchto vztahů.
Záměrem je uvést dítě do společenství ostatních lidí a do pravidel soužití s nimi, uvést je do světa materiálních i duchovních hodnot, do světa kultury a umění.

5. DÍTĚ A SVĚT / oblast environmentální

Záměrem je založit u dítěte povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí a vytvářet odpovědný postoj dítěte k němu.

Školní vzdělávací projekt

V Pohádkovém světě vždy vítězí klady, tak se pojďme snažit, ať je to i tady

V projektu se vzájemně prolínají všechny výchovné činnosti a oblasti Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání A je určen pro děti všech věkových kategorií v mateřské škole.

Projekt je zaměřen na rozvíjení vzájemných vztahů a příjímání morálních a estetických hodnot. Klade důraz na rozvoj citů na základě vlastních prožitků a emocí. Vede děti k přátelskému chování, přičemž jako příkladů používá chování hrdinů v pohádkových příbězích. Časový rozsah tři školní roky, vždy s jinou motivací

Hlavní cíle projektu

 • poznávání sebe sama, rozvíjení pozitivních citů k sobě i k ostatním, uvědomění si vlastní identity
 • osvojování si dovedností předcházejících čtení a psaní
 • rozvíjení pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé a jemné motoriky
 • rozvoj paměti, fantazie a představivosti
 • Příprava podmínek a pomůcek, realizace projektu - shromažďování a třídění nejrůznějších materiálů k rukodělné práci
 • Literatura – pohádkové knihy s konkrétními postavičkami
 • básničky, písničky, příběhy – knihy, časopisy, CD, notové záznamy
 • vyrobení základních pomůcek k úvodní a průběžné motivaci
 • obrazový materiál k prohlížení, výzdobě interiérů
 • pracovní listy s danou tématikou
 • naplánování vycházek, exkurzí, mimořádných akcí
 • zapojení rodičů – seznámení s projekty – požádání o pomoc při jejich realizaci

Doplňkové aktivity

Záměrem doplňkových aktivit školy je nabídnout možnost rozvinout dětský talent, či maximálně zabezpečit vzdělávací nabídku pro ty, kteří disponují hlubšími schopnostmi k určitým činnostem. Základem je maximálně respektovat potřeby dětí, jejich zájem o nabízenou činnost i v okamžiku, že je projeven jakýmkoliv dítětem..

Tyto doplňkové programy jsou určeny především dětem v posledním ročníku předškolního vzdělávání. Záměry, cíle a očekávané výstupy jednotlivých doplňkových programů jsou zpracovány učitelkami, které konkrétní programy s dětmi realizují.

ZDRAVÉ PÍSKÁNÍ

Doplňková aktivita ŠVP zaměřený na oblast hudební činnosti-hra na zobcovou flétnu. Vše vychází ze zájmu dětí a dobré spolupráce s rodinou. Vzhledem k tělesnému a psychickému rozvoji, doporučujeme začít ve věku 5-6 let. P. učitelky čerpají z poznatků, které získaly na semináři o hře na flétnu, z publikace V. Žilky „Veselé pískání, zdravé dýchání“ a z další dostupné literatury.
Cílem této aktivity je vytvořit základy hry na flétnu, pomáhat posílit horní cesty dýchací, učit se správně dýchat a tvořit tón, rozvíjet smyslové vnímání – hmatové, sluchové, zrakové, získat a prohloubit kladný vztah k hudbě, rozvíjet nadání talent a hudební schopnosti, nebát se prezentovat své schopnosti před kamarády, rodiči.
Všechny děti jsou povzbuzovány a kladně hodnoceny. Děti dostávají domů hudební materiál z důvodu možnosti domácí přípravy. Na závěr školního roku vystupují s hrou na flétnu v rámci besídky pro rodiče a dostávají“ flétničkové“ vysvědčení s malou odměnou.

LOGOHRÁTKY

Doplňková aktivita ŠVP se zaměřením na logopedickou prevenci, při které vycházíme ze spolupráce s klinickou logopedkou Mgr. A. Čupovou. Pracujeme dle jejích doporučení, zaměřujeme se zejména na předškolní děti, u kterých převládá nesprávná výslovnost některých hlásek nebo slov.
Realizace logohrátek – logopedická prevence, Logopedická cvičení, Činnosti směřující k cílům - eceptivní dovednosti, literatura – vnímání, porozumění, poslech, práce s knihou, rozvoj slovní zásoby a souvislého vyjadřování, Zásady individuálního přístupu k dítěti s vadou řeči, Rizika - špatný řečový vzor, lhostejnost a neochota rodičů s dětmi pracovat

PŘEDŠKOLÁČEK

Doplňková aktivita ŠVP zaměřený na všestranný rozvoj a přípravu na vstup do ZŠ.
Příprava dítěte na budoucí roli školáka s posílením jeho důvěry v sebe a okolí. V prvním pololetí si děti hrají. Zaměřujeme se na rozvoj dětské hry, na spolupráci mezi dětmi, na samostatnost, zodpovědnost a na dodržování daných pravidel chování. Ve druhém pololetí se zaměřujeme na prohlubování dovedností, schopností a vědomostí v následujících oblastech: hrubá motorika, grafomotorika, jemná motorika, zraková vnímání, sluchová vnímání, předčíselné představy, řeč a vyjadřovací schopnosti, sociální a pracovní zralost. Děti dostávají také domácí úkoly. Jsou povzbuzovány, chváleny a jsou respektovány individuální schopnosti. Jsou kladně hodnoceny.

JÓGOVÉ HRY

Doplňková aktivita ŠVP zaměřená na správné držení a protažení těla, dechová cvičení a relaxaci. Cvičení jógy přináší dětem radost, pohyb a pomáhá jim lépe vnímat své tělo. Živé děti zklidní, málo aktivní pomáhá povzbuzovat. Průvodcem je paní učitelka, absolventka kurzu " Jógové hrátky pro předškoláky" pod vedením Hany Luhanové.
Cílem této aktivity je správné dýchání a držení těla, vnímat a respektovat své tělo, snažit se o nesoutěživé prostředí, prohloubit kladný vztah k pohybu a rozvíjet dětskou fantazii a představivost. Děti cvičí naboso, každé na své podložce. Cvičíme v kruhu, každý cvičí dle svých možností a ve svém tempu. Každá lekce obsahuje dechová, protahovací, balanční i relaxační cvičení. Jednotlivé pozice ztvárňujeme pomocí zvířátek a předmětů. Cvičení jógy pro děti je odlišné od jógy pro dospělé. Při cvičení zpíváme, říkáme básničky nebo pohádky a hrajeme zábavné hry.