O ŠKOLE - Současnost

Všechny ročníky základní školy pracují podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Na vzdělání nám záleží“.

Škola je vybavena počítačovými technologiemi, disponuje dvěma odbornými počítačovými učebnami, které jsou po celý školní rok plně využívány nejen pro výuku informatiky, ale i pro další předměty, učitelé mají k dispozici dostatečný počet počítačů / notebooků / netbooků / tabletů v kabinetech. Nové výukové programy jsou průběžně doplňovány. Ve škole je většina učeben vybavena interaktivními tabulemi s dataprojektory a počítači a další učebny jsou vybaveny dataprojektory s PC, plátny a ozvučením. Žáci mají možnost ve všech předmětech pracovat s netbooky, počítači, projekcemi a interaktivními tabulemi a s 3D tiskárnou. Škola patří stejně jako před 80 lety k nejmodernějším budovám a nejlépe vybaveným školám v kraji.

Ve vzdělávací oblasti jsou v současnosti hlavními cíli školy zajistit rovné příležitosti vzdělávání pro všechny, rozvíjet dobré vztahy mezi žáky, učiteli a žáky a mezi učiteli a rodiči žáků, vytvářet atmosféru porozumění a dobré klima školy, rozvíjet a respektovat osobnost každého jednotlivce a podporovat jeho pozitivní aktivity, předcházet rizikovému chování žáků a zajišťovat jejich bezpečnost tak, aby se žáci ve škole cítili příjemně a aby měli o učení a školní aktivity zájem, podporovat i mimoškolní zájmovou činnost, která motivuje žáky k rozvoji jejich individuálních schopností. Škola usiluje o to, aby jejími absolventy byly osobnosti mravních zásad, volných vlastností a získaných znalostí a dovedností, které jim umožní  další vzdělávání a poté úspěšné uplatnění v životě.

Ke škole dále patří rozsáhlý pozemek s parkovou zelení využívaný pro relaxaci v době přestávek. K výuce tělesné výchovy využíváme dvě tělocvičny i venkovní hřiště.
V rámci zájmových kroužků je žákům k dispozici keramická dílna, výrobní dílny a nechybí i kuchyňka pro výuku vaření.

Žáci 1. - 4. ročníku mohou využívat školní družinu, která má osm oddělení vybavených dostatkem her, hraček a dalších pomůcek pro relaxaci žáků a kvalitní trávení jejich volného času.

Stravu pro žáky základní a 2. MŠ připravují kuchařky přímo v kuchyni školy. Oběd se skládá z polévky a hlavního jídla. Žáci si mohou vybírat ze dvou hlavních jídel. K obědu jsou vždy nabízeny i nápoje (džusy, šťávy, čaj...) a také ochucené mléko. Každý den je k dispozici i salátový bar. Mimo oběd je také možné objednat pro žáka svačinu.
Zapojeni jsme i do projektů ,,Mléko do škol patří" a ,,Ovoce a zelenina do škol".