2. MŠ - O školce

V naší školce se řídíme školním vzdělávacím programem ,,V pohádkovém světě vždy vítězí klady, tak se pojďme snažit, ať je to i tady", který je určen pro děti všech věkových kategorií v mateřské škole. V projektu se vzájemně prolínají všechny výchovné činnosti a oblasti Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Mateřská škola se nachází v areálu Základní školy Edvarda Beneše, což je praktické pro rodiče mající současně děti v mateřské i základní škole. A pro prvňáčky je velkou výhodou, že zůstávají ve známém prostředí – pouze přestoupí do sousední budovy. Disponujeme velkou zahradou, která umožňuje rozvíjení pohybových aktivit dětí na čerstvém vzduchu a díky poloze na úpatí Píseckých hor i s možností turistických vycházek. Prostory MŠ a děti v ní jsou chráněny bezpečnostním systémem zavírání dveří a videokamerou.

Dle přání rodičů mohou navštěvovat sourozenci i kamarádi společnou třídu a máme letité zkušenosti s dětmi se zdravotními specifiky (cukrovka, bezlepková dieta).

Školní i třídní vzdělávací program je zpracován podle rámcového vzdělávacího programu, kde je učivo uspořádáno do jednotlivých bloků, témat, která vycházejí z ročních období, slavností, výročí a událostí během roku. Děti se tak v mateřské škole každý den něco nového naučí, poznají nebo zopakují.

Nabízíme kvalitní standardní i nadstandardní péči – sportovní a kulturní akce, výlety, exkurze, předplavecký výcvik, sezónní hry a činnosti spojené s oslavami svátků významných událostí a tradic.

Cílem naší školky je podporovat zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte a položit základy dalšího vzdělávání všem dětem.

Filosofie školky

Poskytujeme přátelské a pro děti čitelné prostředí, kde jsou stanovena, a všemi dodržována, základní pravidla a zásady. Vytváříme podmínky pro sebedůvěru a vzájemné obohacování dětí, naplňování jejich potřeb a zájmů. Děti vhodně motivujeme tak, aby měly chuť poznávat, řešit životní situace, samostatně přemýšlet, tvořit a učit se.

Život v mateřské škole je uspořádán tak, aby měl určitý řád, nezbytnou míru organizovanosti a pořádku. Umožňujeme postupné přivykání dětí na nové prostředí (spolu s rodiči) a na nové nároky. Láskyplně přijímáme každé dítě takové jaké je, vycházíme z jeho možností, schopností, nadání. Rozvíjíme prosociální chování ve vztahu k druhému. Věnujeme se poznávání dětské individuality. Vytváříme citové vazby mezi učitelkou a dítětem, dětmi navzájem, podporujeme dětská přátelství. Děti neponecháváme jim samotným, ale zůstáváme s nimi a mezi nimi, všímáme si jich a aktivně jim napomáháme k úspěchu jejich snažení, her a činností. Podporujeme aktivní spoluúčast a samostatné rozhodování dětí. Respektujeme individuální pracovní tempo dětí.Využíváme skupinovou i individuální práci s dětmi. Dětem se dostává jasných a srozumitelných pokynů, je vyloučena manipulace s dětmi. Respektujeme názory rodiny na výchovu dětí, odlišné názory akceptujeme, nesouhlasíme pouze v případě, že mohou škodit dítěti, pak se je snažíme citlivě ovlivňovat.

Třídy

2. MŠ má kapacitu 80 míst pro děti od 3 let věku.  Po celou docházku do mateřské školy, zůstávají všechny děti ve stejné třídě, se stejnými učitelkami. Všechny třídy mají stejné zaměření a při zařizování interiéru tříd bylo přihlédnuto k heterogennímu (věkově různému) složení dětí. Děti s odloženou školní docházkou pokračují ve vzdělávání v původní třídě, se stejnými učitelkami a dětmi.

1. třída / KOŤATA 1

Vyučují:
Dagmar Černá, Lenka Hůnová
Počet dětí ve třídě: 16

2. třída / DRACI

VyučujÍ:
Eva Kovářová, Radka Stehlíková
Počet dětí ve třídě: 24

3. třída / SLUNÍČKA

Vyučují: Olga Kořánová, Bc. Lucie Fučíková
Počet dětí ve třídě: 23

4. třída / KOŤATA 2

Vyučují:
Bc. Eliška Procházková, Michaela Moravcová
Počet dětí ve třídě: 17

Rozvrh dne ve školce

Uvedené časy jsou pouze orientační

od 6:30

Scházení dětí do tříd, spontánní hry, činnosti dle volby dětí

od 8:15

Chvilka soustředění, cvičení, hra, hudebně pohybová hra

od 8:40

Svačina

od 9:00

Výchovně – vzdělávací činnosti - Učení v oblastech tělesných, rozumových, jazykových, pracovních a estetických, logické hry, učení hrou, osvojování a rozvíjení smysluplných aktivit

od 9:40

Pobyt venku

od 11:40

Příprava na oběd, oběd

od 12:15

Odpočinek, spánek

od 14:00

Odpolední svačina, spontánní hry a řízené činnosti