Vybavení ZŠ E. Beneše – Jazyková učebna a přírodovědné předměty

1.1. 2022 (Aktualizováno: 16.8. 2022)125x

Tento projekt byl předložen v rámci 47. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu, INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL (SVL).

Předmětem projektu je modernizace a vybavení jazykové učebny a učebny přírodních věd (zejména fyziky) a zajištění zázemí odborného kabinetu. Projektem došlo též k pořízení kompenzační pomůcky (schodolezu) k zajištění přístupnosti školy též handicapovaným žákům. Venkovní prostranství školy bude zvelebeno vysazením višně.

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění výuky cizích jazyků spolu s podporou digitálních technologií ve výuce a modernizace vyučování přírodovědného předmětu, zejména fyziky. To bude zajištěno skrze modernizaci jazykové učebny (též pro výuku informatiky) a modernizaci učebny přírodních věd. Vybavení pořizované v rámci projektu zmodernizuje výuku a umožní realizovat výuku interaktivní formou. Jejich dovednosti v oblasti práce s digitálními technologiemi se též výrazně pozvednou, stejně jako znalosti v oblasti přírodních věd.

Specifickými cíli projektu jsou:

 • modernizace a digitalizace výuky cizích jazyků vč. zapojení nových výukových metod,
 • modernizace výuky fyziky a dalších přírodovědných předmětů vč. zapojení interaktivních a názorných výukových metod,
 • zrychlení a zefektivnění výuky informatiky,
 • zkvalitnění interaktivní a digitální výuky,
 • zvýšení využívání moderních informačních technologií při výuce,
 • zvýšení zájmu o přírodní vědy,
 • příprava žáků na studium na středních školách,
 • zkvalitnění přípravy žáků v oblasti přírodních věd, zejména fyziky,
 • vštípení základních znalostí a dovedností, které žáci upotřebí v každém typu uplatnění na trhu práce,
 • zušlechtění venkovního prostranství školy pomocí pořizované zeleně,
 • pořízení kompenzační pomůcky – schodolezu.

Díky projektu došlo k modernizaci dvou odborných učeben (jazykové učebny s možností výuky informatiky a učebny přírodních věd se zaměřením na výuku fyziky) pomocí pořízení moderního vybavení a relevantních úprav prostor, spolu s podporou zázemí pro pedagogy – odborného kabinetu. Vybavení pořízené v rámci projektu zmodernizovalo výuku a žáky více motivuje ke studiu relevantních předmětů a zájmu o moderní technologie. Navíc došlo ke zefektivní výuky pomocí moderních interaktivních technologií a pořízení moderních výukových pomůcek a vybavení, což rozšíří výuku o moderní způsoby a metody. Dovednosti žáků v oblasti práce se soudobými moderními technologiemi se též výrazně pozvednou. Byla též pořízena kompenzační pomůcka (schodolez) a vysazena zeleň.

Na projekt byla poskytnuta finanční podpora z Evropské unie.

 • Vyberte rubriku aktualit:
 • Nejnovější příspěvky
 • Archivy