My v tom Jihočechy nenecháme

23.9. 2022182x

Vážení rodiče,
zasílám bližší informace k dotačnímu projektu „My v tom Jihočechy nenecháme I“ – 3 až 19 let.

Město Písek a jím zřízené mateřské a základní školy se zapojily do dotačního programu Jč kraje „My v tom Jihočechy nenecháme I“. Příspěvek se týká dětí/mládeže ve věku 3 let až 19 let, s trvalým pobytem dítěte v Jihočeském kraji ke dni 01. 08. 2022. Maximální výše příspěvku činí 4.000 Kč při splnění níže uvedených podmínek:

  1. pobírání dávky „Přídavek na dítě“ (alespoň v některém měsíci roku 2022) nebo
  2. pobírání dávky „Příspěvek na bydlení“ (v 1. nebo 2. čtvrtletí roku 2022) nebo
  3. čistý měsíční příjem připadající na člena společné domácnosti je ve výši max. 13.000 Kč
    Podmínkou pro přiznání a vyplacení podpory je, že zákonný zástupce podporované osoby a jeho manžel/druh/partner není ke dni podání žádosti o podporu déle než 6 měsíců veden v evidenci uchazečů o zaměstnání (potvrzeno úřadem práce na formuláři přílohy č. 6 Pravidel)
    Více informací lze nalézt na odkazu: https://myvtomjihocechynenechame.cz/

Zákonní zástupci mohou podat žádost o příspěvek na školní aktivity (úplata za předškolní vzdělávání, úplata za školní stravování, úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině a školním klubu, úplata za školní kroužek) prostřednictvím mateřské nebo základní školy, kterou jejich dítě navštěvuje. Formulář žádosti a potřebné tiskopisy k doložení vám zasíláme v příloze nebo jsou k dispozici přímo na webových stránkách školy (v papírové formě je žádost dostupná v kanceláři školy).
Vyplněnou žádost včetně příloh lze zaslat přes datovou schránku (6bwmk43), nebo osobně donést do kanceláře školy, a to v době 8:00 – 12:00, 12:30 – 15:00. Kontaktní osoba Ing. Petra Walterová – 382 734 618.

Nejzazší termín pro podání žádostí zákonnými zástupci je u všech škol zřízených městem Písek sjednocen a stanoven na 31. 10. 2022.

Tiskopisy:
Potvrzení Úřadu práce o pobírání příspěvku

Žádost o podporu a potvrzení o čistém příjmu

Výpočet příjmů z podnikání

  • Vyberte rubriku aktualit:
  • Nejnovější příspěvky
  • Archivy