Medailemi MŠMT za rok 2023 byly oceněny „naše učitelky“

20.9. 2023290x

    „Je mi velkou ctí, že mohu předat vyznamenání kolegům, kteří jsou pro nás inspirací a k nimž s úctou vzhlížíme. Naším úkolem v roli učitelů je vést naše studenty a žáky k tomu, aby používali svůj rozum bez našeho vedení. Přeji všem pedagogům, aby se jim toto úsilí dařilo.“ Těmito slovy uvedl ministr školství slavnostní ceremoniál udělování Medailí MŠMT významným osobnostem české pedagogiky.

Medaile jsou nejvyšším oceněním v oblasti vzdělávání a výchovy, udělují se za mimořádnou pedagogickou, výchovnou, vědeckou nebo uměleckou práci, dlouhodobé vynikající působení v rezortu školství nebo za mimořádně záslužný čin při zajišťování a zlepšování podmínek pro výchovu a vzdělání v České republice. Medaile se udělují ve dvou stupních, a sice 1. stupeň (stříbrná) a 2. stupeň (bronzová). Kandidátky a kandidáty na medaile mohou navrhovat zástupci škol, vyučující, rodiče, žáci, ale i široká veřejnost. O udělení rozhoduje ministr školství na základě došlých návrhů.

Již v minulosti byla takto oceněna dlouholetá práce našich kolegů učitelů Mgr. Hany Kafkové, Mgr. Heleny Wdowyczynové a Mgr. Rudolfa Přiba.

14. září 2023 předal ministr Mikuláš Bek medaile dalším výrazným osobnostem Benešovy školy, a to Mgr. Evě Vanžurové a paní Jarmile Svobodové.

Za výbornou práci, kterou přispěla k vysoké úrovni organizace školního a předškolního vzdělávání jako vedoucí Odboru školství a kultury Městského úřadu Písek, ale i jako dlouholetá pedagožka, ocenil ministr školství také Ing. Marii Cibulkovou.

Eva Vanžurová se věnovala výuce německého jazyka. Všechny své zkušenosti a nabyté vědomosti aplikovala ve výuce svých žáků a používala nové motivační metody. Organizovala či spoluorganizovala výměnné pobyty žáků v zahraničí. Vždy usilovala o to, aby ve škole a na jazykových kurzech působil zahraniční lektor. Vytvořila z kabinetu němčiny materiálové a poradní centrum, které sloužilo nejen němčinářům. Byla metodičkou němčiny v Písku, členkou krajské odborné sekce německého jazyka při Pedagogickém centru v Českých Budějovicích a poté dále pracovala jako metodička a školitelka Národního institutu dalšího vzdělávání. Jako ředitelka Základní školy Edvarda Beneše v Písku pomohla prosadit a zavést přípravnou systematickou výuku angličtiny v 1. a 2. třídách. Systematizovala výuku všech předmětů na samostatné práci předmětových komisí a zavedla podporu začínajícím učitelům přidělením uvádějícího učitele. Svou odbornou i řídící prací zvyšovala úroveň základního vzdělávání.

Jarmila Svobodová se práci pedagožky věnuje přes 40 let. Během svého působení na 15. mateřské škole v Písku zde pozdvihla kvalitu předškolního vzdělávání. Sestavila kolem sebe tým zodpovědných učitelek, které nabízely dětem pestrou škálu vzdělávacích aktivit. Díky jejím zkušenostem, odbornosti a ochotě spolupracovat bylo toto předškolní zařízení vnímáno velmi pozitivně nejen ze strany dětí a rodičů, ale také ze strany zřizovatele. Paní Svobodová se během celého profesního života neustále vzdělávala. Za dobu svého působení předala pedagogické znalosti a dovednosti stovkám dětí a také svou koncepční a řídící prací přispěla k rozvoji a výborné úrovni předškolního vzdělávání.

Práce našich kolegyň si velice vážíme, děkujeme za všechno, co pro naši školu a žáky udělaly, a přejeme hodně sil k dalším činnostem a také příjemný čas odpočinku.

  • Vyberte rubriku aktualit:
  • Nejnovější příspěvky
  • Archivy