Vzdělávací koncepce ŠD

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Motto:“ Člověk se stává člověkem pouze výchovou a není ničím, jenom tím, co z něj výchova udělá.“ J. A. Komenský

Naším cílem je všeobecný rozvoj žáka, jeho učení a poznávání, osvojování si základních hodnot, na nichž je založena naše společnost, získávání osobní samostatnosti, schopnosti projevovat se jako svobodná osobnost. Žáky vedeme k otevřené komunikaci, rozvíjíme jejich schopnost spolupracovat a respektovat druhého. Vychováváme žáky k smysluplnému využívání volného času a vybavujeme je dostatkem námětů pro jeho naplňování.
Budeme podporovat citlivé vztahy k lidem, přírodě, uplatňovat znalosti o životním prostředí a jeho ochraně, učit žáky chránit si své zdraví, utvářet vědomí národní příslušnosti a zároveň povedeme žáky k vzájemnému respektování, k etnické, národnostní, kulturní, náboženské a jazykové identitě.
Tyto cíle budeme plnit formou pravidelné výchovně vzdělávací činnosti, příležitostnými akcemi a nabídkou spontánních aktivit.

Charakteristika zařízení
Konkrétní cíle vzdělávání
Formy vzdělávání
Popis materiálních podmínek
Popis personálních podmínek
Popis ekonomických podmínek
BOZ
Pomínky přijímání uchazečů a podmínky průběhu vzdělávání
Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Délka a časový plán vzdělávání
Obsah vzdělávání

Celé znění ŠVP pro ŠD je přístupné v kanceláři školy a u vedoucí vychovatelky ŠD.