Vzdělávací koncepce - 2. Mateřská škola

Vzdělávací koncepce
(Výňatek z ŠVP PV)

FILOSOFIE ŠKOLY

Poskytujeme přátelské a pro děti čitelné prostředí, kde jsou stanovena, a všemi dodržována, základní pravidla a zásady. Vytváříme podmínky pro sebedůvěru a vzájemné obohacování dětí, naplňování jejich potřeb a zájmů. Děti vhodně motivujeme tak, aby měly chuť poznávat, řešit životní situace, samostatně přemýšlet, tvořit a učit se.

HLAVNÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE:

Vzděláváme děti ve všech činnostech i náhodných situacích

neustále s dětmi komunikujeme

nenásilně je zapojujeme do aktivit

využíváme jejich chuti pomáhat

jsme pro ně vzorem k napodobování

Využíváme tvořivé improvizace, umění reagovat na okamžitou situaci

nasloucháme dětským přáním

inspirujeme se jejich nápady

jsme pro děti oporou

Respektujeme individuální možnosti každého dítěte

každému dítěti dáváme možnost postupovat svým tempem

děti vzájemně neporovnáváme

umožňujeme dokončení započaté činnosti

rozvíjíme organizační schopnosti dětí

Využíváme vnitřní motivace dětí

nabízíme dětem dostatek pracovního materiálu

děti hojně chválíme a povzbuzujeme

vytváříme klidné a podnětné prostředí

Podporujeme ohleduplné a přátelské chování dětí

zaměstnanci MŠ jsou pro děti příkladem chování

podporujeme vzájemnou komunikaci mezi dětmi

podporujeme dětská přátelství

vhodným způsobem zamezujeme negativnímu – agresivnímu – chování

využíváme her a činností, které umocňují vzájemnou ohleduplnost, vedeme děti k pomoci jeden druhému, starší děti např. pomáhají v péči o mladší

Zaměřujeme se na dostatečnou podporu a stimulaci řeči

jsme pro děti řečovým vzorem

s citem podporujeme samostatný slovní projev

pobízíme děti ke komentování zážitků

umocňujeme zájem dětí o knihy

vedeme děti k nebojácnosti v komunikaci s vrstevníky i dospělými

NAŠE ZÁMĚRY V OBLASTI VZTAHŮ

Rozvíjení kladného vztahu dítěte k sobě samému

umožníme dítěti pocítit úspěch

podpoříme dětskou sebedůvěru, sebevědomí

necháme dítěti projevit vlastní pocity

podpoříme důvěru v jeho vlastní schopnosti

oceníme i snahu něco dokázat, vytvořit

umožníme samostatně se projevit, předvést

co nejčastěji dítě pochválíme, povzbudíme

nikdy nebudeme dítě zesměšňovat, ponižovat

JÁ a TY

Rozvíjení vztahu dítěte k ostatním dětem, dospělým

podporujeme dětská přátelství

zařazujeme hry, které vedou k ohleduplnosti k druhému, k ochotě rozdělit se s ním, půjčit hračku, pomoci mu apod.

využíváme her i přirozených situací k učení přijímat a respektovat druhého

učíme uplatňovat své potřeby, přání a práva s ohledem na druhého, řešení konfliktů dohodou

JÁ a VY

Rozvíjení schopnosti žít ve společenství s ostatními

učíme základní společenské návyky – pozdravit, rozloučit se, poprosit, poděkovat, neskákat do řeči, uposlechnout pokyn, požádat o pomoc, vyslechnout sdělení apod

učíme umění vyjednávat, domluvit se na společném řešení, přizpůsobit se společnému programu skupiny, spolupracovat s ostatními, přijímat autoritu, podřídit se názoru skupiny

učíme umění chovat se slušně a zdvořile, chápat co se smí a co nesmí – nelhat, nebrat cizí věci, neničit věci, neubližovat, neponižovat, neposmívat se apod.

JÁ PRO VÁS

Rozvíjení prosociálního chování ve vztahu k druhému

učíme kladně se chovat k druhému i bez odměny

podporujeme vstřícnou komunikaci a ohleduplné chování

využíváme pozitivní vzory chování

podporujeme respektování rozdílných vlastností, schopností a dovedností druhých – všichni lidé mají stejnou hodnotu i když jsou odlišní např. slabší, postižení apod.

učíme být citliví ve vztahu k živým bytostem – soucit radost

učíme ovládat agresivní chování – zklidnit se, tlumit vztek, zlost, agresivitu, odložit své přání

Psychosociální podmínky

Život v mateřské škole je uspořádán tak, aby měl určitý řád, nezbytnou míru organizovanosti a pořádku.

Umožňujeme postupné přivykání dětí na nové prostředí (spolu s rodiči) a na nové nároky.

Láskyplně přijímáme každé dítě takové jaké je, vycházíme z jeho možností, schopností, nadání.

Rozvíjíme prosociální chování ve vztahu k druhému.

Věnujeme se poznávání dětské individuality.

Vytváříme citové vazby mezi učitelkou a dítětem, dětmi navzájem, podporujeme dětská přátelství.

Děti neponecháváme jim samotným, ale zůstáváme s nimi a mezi nimi, všímáme si jich a aktivně jim napomáháme k úspěchu jejich snažení, her a činností.

Podporujeme aktivní spoluúčast a samostatné rozhodování dětí.

Respektujeme individuální pracovní tempo dětí.

Co nejvíce využíváme pochval, povzbuzení i za snahu a vůli.

Podporujeme nebojácnost v komunikaci s vrstevníky i dospělými.

Umožňujeme prostor pro spontánní hru dětí, dokončení začaté činnosti.

Využíváme skupinovou i individuální práci s dětmi.

Dětem se dostává jasných a srozumitelných pokynů, je vyloučena manipulace s dětmi.

Respektujeme osobnost každého dítěte, současně odmítáme vyhovovat zálibám dítěte, které mu zjevně neprospívají.
Respektujeme názory rodiny na výchovu dětí, odlišné názory akceptujeme, nesouhlasíme pouze v případě, že mohou škodit dítěti, pak se je snažíme citlivě ovlivňovat.

VNITŘNÍ USPOŘÁDÁNÍ ŠKOLY A JEDNOTLIVÝCH TŘÍD

Život v mateřské škole je uspořádán

Život v mateřské škole je uspořádán tak, aby měl určitý řád, nezbytnou míru organizovanosti a pořádku.

Počet tříd v MŠ: 3

dvě třídy v přízemí – Draci, Koťata, jedna v prvním patře – Sluníčka
Počet dětí ve třídách: 26, 26, 20
Typ tříd: heterogenní

Kritéria pro zařazování dětí do tříd:                                                                                                                                                                     sourozenec ve třídě (dle přání rodičů)                                                                                                                                                                 kamarád ve třídě (dle přání rodičů)                                                                                                                                                                                 věk a pohlaví dítěte (možnost vytvoření věkově blízkých skupin dětí)

Děti s odloženou školní docházkou pokračují ve vzdělávání v původní třídě, se stejnými učitelkami a dětmi.

Organizace vzdělávání

Scházení dětí (od 6.30 hod.) – spontánní hry, činnosti dle volby dětí

Chvilka soustředění (od 8.15 hod.) – cvičení, hra, hudebně-pohybová hra

Svačina (od 8.40 hod.)

       Výchovně – vzdělávací činnosti – (od 9.00 hod.) Učení v oblastech –                   tělesných, rozumových, jazykových, pracovních a estetických,  logické           hry, učení hrou, osvojování a rozvíjení smysluplných aktivit                          (individuální, skupinová, celoskupinová)

Pobyt venku (od 9.30 – 11.30 hod.)

Oběd (od 11.40 hod. příprava na oběd, oběd)

Odpočinek, spánek, spontánní a řízené činnosti (od 12.15 – 14.00 hod.)

Svačina (od 14.00 hod.)

Volné hry – odpolední zábavná činnost
Uvedené časy jsou pouze orientační.

CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH TŘÍD

Škola nabízí celkovou kapacitu 72 míst

V první a druhé třídě je maximální počet 26 dětí, ve třetí třídě je maximální počet 20 dětí. Všechny třídy jsou heterogenní a všechny třídy mají stejné zaměření. Po celou docházku do mateřské školy, zůstávají všechny děti ve stejné třídě, se stejnými učitelkami Při zařizování interiéru tříd bylo přihlédnuto k heterogennímu složení dětí.

Podrobnější charakteristika tříd je součástí jednotlivých třídních vzdělávacích programů.

VZDĚLÁVACÍ OBSAH

Vzdělávací obsah je rozpracován do pěti integrovaných bloků

Vzdělávací obsah je rozpracován do pěti integrovaných bloků, které vymezují charakteristiku integrovaného bloku, dále pedagogické záměry jednotlivého bloku, vzdělávací nabídku a očekávané výstupy, kterých by měly děti dosáhnout zpravidla na konci předškolního období.

Integrované bloky jsou pro všechny pedagogy závazné. Pedagogové na ně ve svých třídních vzdělávacích programech navazují tématickými okruhy, rozvedenými do dílčích tématických částí – podtémat.

Třídní vzdělávací programy jednotlivých tříd, jsou dalším rozpracováním školního vzdělávacího programu, vymezují specifika těchto tříd, nabízí konkrétní činnosti a příležitosti, upřesňují některé obecné formulace, podmínky, které vstupují do výchovně vzdělávací činnosti, určují pravidla soužití jednotlivých skupin dětí Ve svých třídních programech pedagogové také pracují se stanovenými pedagogickými záměry z jednotlivých integrovaných bloků a převádí je do podoby, která odpovídá skladbě dětí ve třídě, jejich potřebám a možnostem.

OBLASTI PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Během školního roku budeme směřovat k dílčím vzdělávacím cílům, které máme rovnoměrně rozloženy do konkrétní vzdělávací nabídky, a tím budeme naplňovat očekávané výstupy v úrovni klíčových kompetencí daných RVP PV.

1. DÍTĚ A JEHO TĚLO (oblast biologická)

Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v oblasti biologické je stimulovat a podporovat růst a neurosvalový vývoj dítěte, podporovat jeho fyzickou pohodu, zlepšovat jeho tělesnou zdatnost i pohybovou a zdravotní kulturu, podporovat rozvoj jeho pohybových i manipulačních dovedností, učit je sebeobslužným dovednostem a vést je k zdravým životním návykům a postojům.

2. DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA (oblast psychologická)

Záměrem je podporovat duševní pohodu, psychickou zdatnost a odolnost dítěte, rozvoj jeho intelektu, řeči a jazyka, poznávacích procesů a funkcí, jeho citů i vůle, stejně tak i jeho sebepojetí a sebenahlížení, jeho kreativity a sebevyjádření.

3. DÍTĚ A TEN DRUHÝ (oblast interpersonální)

Záměrem je podporovat utváření vztahů dítěte k jinému dítěti či dospělému, posilovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci a zajišťovat pohodu těchto vztahů.

4. DÍTĚ A SPOLEČNOST (oblast sociálně-kulturní)

Záměrem je uvést dítě do společenství ostatních lidí a do pravidel soužití s nimi, uvést je do světa materiálních i duchovních hodnot, do světa kultury a umění.

5. DÍTĚ A SVĚT (oblast environmentální)

Záměrem je založit u dítěte povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí a vytvářet odpovědný postoj dítěte k němu.

V Pohádkovém světě vždy vítězí klady, tak se pojďme snažit, ať je to i tady

Školní vzdělávací projekt

Integrované bloky:

Mateřská škola je pro všechny aneb ….

Listí žloutne poletuje, podzim už se připravuje aneb ….

Vezmem čapku , třesky plesky i v zimě nám bude hezky aneb….

Sněženka a petrklíč, zima už je pryč aneb….

Když na loukách kvetou kopretiny, těšíme se všichni na prázdniny aneb ….

V pohádkovém světě vždy vítězí klady, tak se pojďme snažit, ať je to i tady

Vzdělávací projekt V pohádkovém světě vždy vítězí klady, tak se pojďme snažit , ať je to i tady je určen pro děti všech věkových kategorií v mateřské škole. V projektu se vzájemně prolínají všechny výchovné činnosti a oblasti Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Charakteristika a cíle projektu
Charakteristika a cíle projektu

Projekt je zaměřen na rozvíjení vzájemných vztahů a příjímání morálních a estetických hodnot.

Klade důraz na rozvoj citů na základě vlastních prožitků a emocí.

Vede děti k přátelskému chování, přičemž jako příkladů používá chování hrdinů v pohádkových příbězích.

Časový rozsah tři školní roky, vždy s jinou motivací

Hlavní cíle projektu

Hlavní cíle projektu

Poznávání sebe sama, rozvíjení pozitivních citů k sobě i k ostatním, uvědomění si vlastní identity

Osvojování si dovedností předcházejících čtení a psaní

Rozvíjení pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé a jemné motoriky

Rozvoj paměti, fantazie a představivosti

Příprava podmínek a pomůcek, realizace projektu

Shromažďování a třídění nejrůznějších materiálů k rukodělné práci

Literatura – pohádkové knihy s konkrétními postavičkami

Básničky, písničky, příběhy – knihy, časopisy, CD, notové záznamy

Vyrobení základních pomůcek k úvodní a průběžné motivaci

Obrazový materiál k prohlížení, výzdobě interiérů

Pracovní listy s danou tématikou

Naplánování vycházek, exkurzí, mimořádných akcí

Zapojení rodičů – seznámení s projekty – požádání o pomoc při jejich realizaci

DOPLŇKOVÉ PROGRAMY

Záměrem doplňkových programů školy je nabídnout možnost rozvinout dětský talent, či maximálně zabezpečit vzdělávací nabídku pro ty, kteří disponují hlubšími schopnostmi k určitým činnostem. Základem je maximálně respektovat potřeby dětí, jejich zájem o nabízenou činnost i v okamžiku, že je projeven jakýmkoliv dítětem..

Tyto doplňkové programy jsou určeny především dětem v posledním ročníku předškolního vzdělávání.

Záměry, cíle a očekávané výstupy jednotlivých doplňkových programů jsou zpracovány učitelkami, které konkrétní programy s dětmi realizují.

Zdravé pískání

Zdravé pískání

1. Charakteristika

Doplňkový program ŠVP zaměřený na oblast hudební činnosti-hra na zobcovou flétnu. Vše vychází ze zájmu dětí a dobré spolupráce s rodinou. Vzhledem k tělesnému a psychickému rozvoji, doporučujeme začít ve věku 5-6 let. P. učitelky čerpají z poznatků, které získaly na semináři o hře na flétnu, z publikace V. Žilky „Veselé pískání, zdravé dýchání“ a z další dostupné literatury.

2. Cíl

vytvořit základy hry na flétnu

pomáhat posílit horní cesty dýchací

učit se správně dýchat a tvořit tón

rozvíjet smyslové vnímání – hmatové, sluchové, zrakové

získat a prohloubit kladný vztah k hudbě

rozvíjet nadání talent a hudební schopnosti

nebát se prezentovat své schopnosti před kamarády, rodiči

3. Realizace

každé dítě má svou flétnu

skupinová práce s individuálním přístupem uč.

děti jsou rozděleny do skupin- začátečníci a pokročilí

délka lekce se plně přizpůsobuje dětem, schopnosti soustředit se, zájmu o činnost

nové poznatky procvičujeme do úplného zvládnutí všemi dětmi

lekce obsahuje dechová a prstová cvičení, rytmizaci, zpěv, hru tónů a písní

začátečníci zvládají noty – h, a, g, dle pokročilosti i c2

pokročilí-c2,d2, f, e, d, c

Všechny děti jsou povzbuzovány a kladně hodnoceny. Děti dostávají domů hudební materiál z důvodu možnosti domácí přípravy. Na závěr školního roku vystupují s hrou na flétnu v rámci besídky pro rodiče a dostávají“ flétničkové“ vysvědčení s malou odměnou.

Logohrátky

Logohrátky

1. Charakteristika
Doplňkový program ŠVP se zaměřením na logopedickou prevenci, při které vycházíme ze spolupráce s klinickou logopedkou Mgr. A. Čupovou.

Pracujeme dle jejích doporučení, zaměřujeme se zejména na předškolní děti, u kterých převládá nesprávná výslovnost některých hlásek nebo slov.
2. Realizace logohrátek – logopedická prevence

zjištění úrovně výslovnosti

zajištění individuálního přístupu k dítěti s vadou řeči

poskytování správného řečového vzoru

poskytnutí přiměřených řečových podnětů k mluvení

zajištění citově vřelého a laskavého prostředí

poskytnutí komunikativně bohatého prostředí

poskytování příležitostí se samostatně řečově projevovat

respektování dětského ostychu, úzkosti a strach při komunikaci

využívání přiměřeného a vhodného materiálu, programů v TV, počítačové techniky

umožnění přístupu ke knihám
3. Logopedická cvičení

průpravná cvičení na rozvoj motoriky mluvidel (cvičení jazyka, rtů, tváří)

průpravná cvičení k jednotlivým hláskám

cvičení pro rozvoj fonematického sluchu

dechová cvičení a nácvik nosního dýchání

cvičení a hry pro rozvoj slovní zásoby

hry na rozvoj smyslového vnímání

grafomotorická cvičení
4. Činnosti směřující k cílům

receptivní dovednosti, literatura – vnímání, porozumění, poslech, práce s knihou

rozvoj slovní zásoby a souvislého vyjadřování – diskuse, rozhovory, scénky, vyprávění s obrázky, vyprávění zážitků, vyřizování vzkazů, …

artikulační, řečové, rytmické hry, slovní kopaná, hádanky

přednes, recitace a dramatizace

grafomotorické listy – domácí úkoly

5. Zásady

zásada individuálního přístupu k dítěti s vadou řeči

zásada krátkodobých cvičení (2 až 3 minuty)

zásadně neopravovat vadnou výslovnost (vyvodit zvuk nový)

zásadně v maximální míře využívat zásadu multisensorálního přístupu (zrak – zrcadlo, sluch – sluch, …)

6. Rizika

špatný řečový vzor

lhostejnost a neochota rodičů s dětmi pracovat

špatná spolupráce rodičů s logopedkou, učitelkou MŠ (logopedickým preventistou)

Hrátky s anglickým jazykem – program se zaměřením na poznání cizího jazyka

Předškoláček

Předškoláček

1.Charakteristika

Doplňkový program ŠVP zaměřený na všestranný rozvoj a přípravu na vstup do ZŠ.
2.Cíl

Osobní rozvoj každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti, schopnosti, potřeby, zájmy a znalosti

Příprava dítěte na budoucí roli školáka s posílením jeho důvěry v sebe a okolí.

Umožnit dětem pracovat v podnětném prostředí pozitivní atmosféry, bezpečí a porozumění

Posílit sebejistotu, tvořivé myšlení, zodpovědnost za své činy, odvážnost, osobní samostatnost a schopnost projevovat se jako samostatná osobnost

Směřovat k nezastupitelným cílům MŠ ( sebeobsluha, rozvoj smyslů a řeči, tělesná obratnost, iniciativa, osamostatňování, tvořivost, sociální senzibilita, prosociální chování, kritické myšlení, diferenciace vnímání)

Podpořit schopnost se dále rozvíjet, učit se všemu co bude v životě potřebovat.

3. Realizace

V prvním pololetí si děti hrají. Zaměřujeme se na rozvoj dětské hry, na spolupráci mezi dětmi, na samostatnost, zodpovědnost a na dodržování daných pravidel chování. Ve druhém pololetí se zaměřujeme na prohlubování dovedností, schopností a vědomostí v následujících oblastech:

hrubá motorika

grafomotorika

jemná motorika

zraková vnímání

sluchová vnímání

předčíselné představy

řeč a vyjadřovací schopnosti

sociální a pracovní zralost

Děti dostávají také domácí úkoly. Jsou povzbuzovány, chváleny a jsou respektovány individuální schopnosti. Jsou kladně hodnoceny.