15. Mateřská škola
Vzdělávací koncepce

Školní vzdělávací program – „JSME KAMARÁDI, MÁME SE RÁDI“

Při zpracování školního vzdělávacího programu pro naši MŠ jsme vycházeli z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání, z jeho rámcových cílů a kompetencí. Dále zejména z potřeb, zájmů, věkových zvláštností dětí a jejich možností, dále z rodinného zázemí, z podmínek školy, ze zdravých požadavků současné doby a naší společnosti. Školní vzdělávací program jsme zpracovali tak, aby nám umožňoval v jednotlivých třídách pracovat samostatně, abychom mohli uskutečňovat své vlastní nápady a mohli čerpat i ze zkušeností dětí. Postupným vývojem dosáhl současné podoby a formy, která vyhovuje potřebám samotných dětí, zaměstnancům školy i rodičům.

Se vstupem do mateřské školy se dítě seznamuje s novým prostředím, hračkami, lidmi a činnostmi, ale také s vrstevníky. Učí se spolu komunikovat, učí se respektovat jeden druhého, učí se vzájemně si pomáhat a mít jeden druhého rád. S pomocí kamarádů se učí postupně překonávat překážky a začíná si uvědomovat, že s pomocí kamaráda jde všechno lépe. Z těchto myšlenek bylo vytvořeno motto a zároveň název našeho vzdělávacího programu: „Jsme kamarádi, máme se rádi“.

Po prázdninách kluci, holky,
spěcháme do naší školky.
Budeme si hrát, vzájemně si pomáhat.
Ať jsme malí nebo větší,
školka ta nám tuze svědčí.
Všemu chceme rozumět,
objevujem nový svět.

Vize naší mateřské školy:

„Každodenním působením na děti se budeme snažit, aby čas, který v mateřské škole stráví, byl pro ně radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých podnětů a informací pro jejich budoucí vývoj. Přejeme si, aby z naší mateřské školy odcházely děti preferující zdravý životní styl, životní pohodu a byly připravené s chutí objevovat a poznávat svět.“

Vzdělávací cíle a záměry, které vyplývají z vize naší školy:

Předškolní věk je důležitým obdobím v životě dítěte. Je rozhodujícím obdobím pro získávání návyků, způsobů chování, základů životního stylu i způsobu celého života. Působením na svěřené děti chceme přispět k tomu, aby tuto vývojovou etapu prožily zdravě, radostně a spokojeně.

1. oblast biologická – pečovat o zdraví dítěte, jeho tělesné rozvoje a fyzické pohody, získávat, rozvíjet a upevňovat zdravé životní návyky a postoje
2. oblast psychologická – vytvářet ovzduší klidu, pohody a bezpečí, rozvíjet dítě přirozenou cestou, na základě prožitků a praktických zkušeností, podporovat jeho duševní pohodu, psychickou zdatnost a odolnost
3. oblast interpersonální – vytvářet pozitivní a pohodové vztahy k sobě samému, ale i k jiným dětem a dospělým, uvědomovat si potřebu kamaráda, učit se s ním spolupracovat, komunikovat a vzájemně si pomáhat
4. oblast sociálně kulturní – učit dítě soužití v lidské společnosti a přijmout základní společenská pravidla a dodržovat je
5. oblast environmentální – učit dítě vnímat okolní svět, respektovat a ctít všechno živé, učit děti vnímat a chránit přírodu

Vzdělávací obsah:

Vzdělávací obsah školního vzdělávacího programu „Jsme kamarádi, máme se rádi“ tvoří tematické celky – integrované bloky, uspořádané podle ročních období. Je v nich rozpracován povinný obsah pěti interakčních oblastí, které umožňují vývoj dítěte, jeho přirozený život, zrání i učení. Tyto oblasti se v každodenních činnostech vzájemně propojují, vzájemně se ovlivňují a vytvářejí společně funkční celek, v němž dílčí cíle i dosažené kompetence dítěte na sebe navazují a doplňují se.

Interakční oblasti:

1. oblast biologická – DÍTĚ A JEHO TĚLO

2. oblast psychologická – DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA

3. oblast interpersonální – DÍTĚ A TEN DRUHÝ

4. oblast sociálně kulturní – DÍTĚ A SPOLEČNOST

5. oblast environmentální – DÍTĚ A SVĚT

Témata – integrované bloky:

1. Barevný podzim

2. Zimní radovánky

3. Jak se probouzí jaro

4. Těšíme se na léto