Výchovný poradce:

Mgr. Jaroslava Šáchová

Výchovný poradce zejména: 

 • spolupracuje se školním speciálním pedagogem,
 • spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou, SPC a SVP,
 • provádí vyhledávání žáků, kteří potřebují pomoc a jejichž výchova, vzdělávání nebo psychický a sociální vývoj vyžadují speciální péči,
 • předkládá návrhy na postup a řešení problémů žáků,
 • průběžně sleduje chování žáků po dobu školní docházky,
 • koordinuje spolupráci třídních učitelů se školním speciálním pedagogem,
 • věnuje se kariérovému poradenství,
 • metodicky pomáhá třídním učitelům při řešení aktuálních problémů třídních kolektivů,
 • podílí se na realizaci preventivního programu školy a pomáhá při jeho vytváření,
 • spolupracuje se školním metodikem prevence,
 • spolupracuje s rodiči nebo zákonnými zástupci dítěte.