Kariérové poradenství – volba povolání


Vzdělání a řemeslo

Výstaviště České Budějovice 6. – 9. 11. 2019


Prezentace středních škol, odborných učilišť a firem

Kulturní dům Písek 18. 11. 2019 od 8,30 – 15,30 hod.

Přednášky o situaci na trhu práce a o volbě povolání: v 9.00, 10.00 a 11.00 hod.


 

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

 Informační schůzka pro rodiče vycházejících žáků bude v lednu 2020, rodiče budou pozváni přes žákovskou knížku.

 • Stručné informace:
  • 2 přihlášky do 1. kola přijímacího řízení na střední školy, tzn. na 2 obory vzdělání
  • žáci dostanou ve škole s vyplněnými známkami za příslušné ročníky, s razítkem a podpisem ředitele školy jako ověření správnosti vyplněné 2. strany přihlášky (známky), 1. stranu přihlášky vyplňují zákonní zástupci, škola správnost vyplnění 1. strany již neověřuje.
 • Vyplněné přihlášky odesílají na střední školy zákonní zástupci podle uvedených termínů.
 • Termíny odevzdání přihlášek: do 1/3 2020 (30/11 2019 do škol s talentovou zkouškou) odevzdat přihlášku přímo řediteli střední školy (pro první kolo přijímacího řízení).
 • Následně může ředitel SŠ vyhlásit libovolný počet dalších kol přijímacího řízení, tady není omezen počet přihlášek, které žák podá.
 • Ředitel střední školy zveřejní kritéria přijímání podle zákona do 31/1. Kritéria musí splňovat procentuální zastoupení jednotné zkoušky – 60% výsledek zkoušky, 40% např. průměr známek z 8. a 9. ročníku základní školy, výsledky soutěží, výsledek školní zkoušky apod.
 • V přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou se koná vždy jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky (dále jen jednotná přijímací zkouška). Jednotná zkouška se nekoná v oborech vzdělání s talentovou zkouškou (s výjimkou oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou).
 • Jednotná přijímací zkouška se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru matematika a její aplikace ve dvou termínech.
 • Termíny konání jednotné přijímací zkoušky: 

           1. termín: 14. dubna 2020 – pro čtyřleté obory vzdělání

                              16. dubna 2020 – pro obory šestiletých a osmiletých  gymnázií

            2. termín: 15. dubna 2019 – pro čtyřleté obory

                              17. dubna 2019 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

           Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny obory vzdělání na tyto dny:

            1. termín: 13. května 2020

            2. termín: 14. května 2020

 • Talentová zkouška do oborů středního vzdělání skupiny oborů 82 Umění a užitné umění se v prvním kole přijímacího řízení koná v pracovních dnech v termínech od 2. ledna do 15. ledna 2020. Talentová zkouška do oborů vzdělání konzervatoří v prvním kole přijímacího řízení se koná v pracovních dnech od 15. do 31. ledna 2020. V oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se talentová zkouška koná v pracovních dnech v termínech od 2. ledna do 15. února 2020.
 • V přijímacím řízení se může (ale nemusí) konat také „školní přijímací zkouška“. Obsah a formu školní přijímací zkoušky stanovuje ředitel školy.
 • Termín pro školní přijímací zkoušky v oborech vzdělání bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky v prvním kole přijímacího řízení je stanoven v pracovních dnech v období od 22. dubna do 30. dubna 2020.
 • Školní přijímací zkoušky do maturitních oborů vzdělání bez talentové zkoušky v prvním kole přijímacího řízení se konají v pracovních dnech v období od 12. dubna do 28. dubna 2020, v tomto termínu se rovněž koná jednotná zkouška do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou.
 • Konkrétní termíny stanoví ředitel školy, přičemž pro první kolo přijímacího řízení stanoví dva termíny talentové zkoušky.
 • Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení výsledku testů zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat). Zpřístupní hodnocení uchazeče příslušné střední škole nejpozději do 28. dubna 2020.

Každý uchazeč může konat oba testy dvakrát. V prvním stanoveném termínu ve škole uvedené v přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené v přihlášce ve druhém pořadí. Uchazeči se vždy do celkového hodnocení započítává lepší výsledek z každého testu, a to na obou školách.

Ředitel školy v případě oborů vzdělání s maturitní zkouškou ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Cermatem a zveřejní seznam přijatých uchazečů. V případě ostatních oborů vzdělání ukončí ředitel školy hodnocení do 2 pracovních dnů po dni konání školní přijímací zkoušky a zveřejní seznam přijatých uchazečů. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů ředitel doručí rozhodnutí o nepřijetí. Ředitel školy dále zveřejní výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě.

Pokud se jednotná zkouška ani školní přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení nekoná, zveřejní ředitel školy seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí nejdříve 22. dubna.

Seznam přijatých uchazečů (pod přiděleným registračním číslem) se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená a již se nedoručují uchazečům nebo u nezletilých jejich zákonným zástupcům.

 

Zápisový lístek

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole slouží zápisový lístek.

Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole, a to nejpozději do 15. března.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty pro odevzdání zápisového lístku právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat až na základě odvolání proti nepřijetí ke vzdělávání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení podle § 62 nebo § 88 školského zákona (tzn. přijímání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou nebo přijímání do oborů konzervatoře) pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62 ani § 88.