Školní speciální pedagog:

Mgr. Jindřiška Ptáčková

Školní speciální pedagog zejména: 

 • koordinuje speciálně-pedagogické poradenství ve škole,
 • připravuje a ovlivňuje podmínky pro integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami ve spolupráci s dalšími odborníky, dlouhodobě sleduje a pravidelně vyhodnocuje proces individuální integrace,
 • provádí speciálně-pedagogické diagnostické činnosti,
 • pomáhá vytvářet a koordinovat vznik individuálních vzdělávacích programů pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • pomáhá vytvářet a koordinovat vznik plánů pedagogické podpory,
 • realizuje speciálně pedagogické činnosti a poskytuje reedukační péči žákům se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • navrhuje a pomáhá realizovat opatření, která směřují ke zkvalitnění vzdělávací práce školy v oblasti speciální pedagogiky,
 • metodicky vede asistenty speciálního pedagoga,
 • poskytuje pedagogickým pracovníkům školy metodickou pomoc a odborné informace z oblasti speciální pedagogiky, pomáhá při jejich aplikaci v praxi,
 • koordinuje spolupráci s poradenskými pracovišti,
 • poskytuje poradenskou a konzultační pomoc rodičům žáků nebo jejich zákonným zástupců,

podílí se na vytváření a realizaci preventivních programů zneužívání návykových látek a negativních jevů v chování žáků,

 • podílí se na monitorování problémových projevů chování, pravidelně provádí analýzy a návrhy konkrétních opatření,
 • pracuje průběžně s žákovskými kolektivy,
 • dodržuje etický kodex poradenského pracovníka.