Školní psycholog:

Mgr. Andrea Slabá

Školní psycholog zejména:      

 • poskytuje individuální poradenské konzultace pro žáky, pedagogy a rodiče;
 • poskytuje krizovou intervenci v náročných životních situacích;
 • specializuje se na psychologickou diagnostiku na ZŠ i v MŠ;
 • podporuje žáky ohrožené školním neúspěchem a utváří pro ně vhodné prostředí;
 • realizuje programy v rámci třídních kolektivů na podporu sociálních vztahů mezi žáky navzájem a mezi žáky a třídním učitelem;
 • podílí se na programech primární prevence rizikových jevů;
 • stará se o žáky s akutními i chronickými psychickými problémy;
 • informuje o psychohygieně;
 • spolupracuje se školním speciálním pedagogem, výchovným poradcem a metodikem prevence;
 • spolupracuje s poradenskými pracovišti a jinými odborníky v regionu;
 • metodicky podporuje pedagogy v navození emočního bezpečí a sociálního klimatu v kolektivu (např. vedení třídnických hodin);
 • realizuje přednášky pro pedagogický sbor i veřejnost na vybraná témata.
 • dodržuje etický kodex poradenského pracovníka.

Informace:

 • kabinet školního psychologa ve II. patře vedle auly na 1. stupni ZŠ
 • instagramový profil školního psychologa – instagram
 • podpora žáků    (rozklikněte)

Co dělá školní psycholog

(rozklikněte)


Klub nadaných dětí

Pro bystré žáky 1. stupně se otevřel klub nadaných dětí, který cílí na všestranný rozvoj žáků. Zábavnou formou se zaměříme na logické myšlení, paměť, pozornost, matematické dovednosti, kritické myšlení nebo např. kreativitu. Dále je také cílem rozšiřovat a prohlubovat vědomosti z různých oblastí. K rozvoji jsou využívány různé logické, strategické a postřehové deskové hry, hlavolamy, šifry, rébusy, karty nebo pracovní listy.

Klub se schází 1x za 14 dní v kabinetu školního psychologa (vedle auly). Setkání jsou rozvržena takto:

· 1.– 2. ročník: úterý 12:00 – 13:30

· 3.-5. ročník: čtvrtek 14:00 – 15:30

Pro tento školní rok je již kapacita obou klubů naplněna.