Školní psycholog:

Mgr. Andrea Slabá

Školní psycholog zejména:      

 • poskytuje individuální poradenské konzultace pro žáky, pedagogy a rodiče;
 • poskytuje krizovou intervenci v náročných životních situacích;
 • specializuje se na psychologickou diagnostiku na ZŠ i v MŠ;
 • podporuje žáky ohrožené školním neúspěchem a utváří pro ně vhodné prostředí;
 • realizuje programy v rámci třídních kolektivů na podporu sociálních vztahů mezi žáky navzájem a mezi žáky a třídním učitelem;
 • podílí se na programech primární prevence rizikových jevů;
 • stará se o žáky s akutními i chronickými psychickými problémy;
 • informuje o psychohygieně;
 • spolupracuje se školním speciálním pedagogem, výchovným poradcem a metodikem prevence;
 • spolupracuje s poradenskými pracovišti a jinými odborníky v regionu;
 • metodicky podporuje pedagogy v navození emočního bezpečí a sociálního klimatu v kolektivu (např. vedení třídnických hodin);
 • realizuje přednášky pro pedagogický sbor i veřejnost na vybraná témata.
 • dodržuje etický kodex poradenského pracovníka.

Informace:

 • kabinet školního psychologa ve II. patře vedle auly na 1. stupni ZŠ
 • instagramový profil školního psychologa – instagram
 • podpora žáků    (rozklikněte)

Co dělá školní psycholog

(rozklikněte)


Školní psycholog a duševní zdraví v době DV

Školní psycholog podporuje duševní zdraví žáků i nyní v době distanční výuky. Péče je realizována jak online, tak offline formou. V online prostředí je každé pondělí organizováno setkání „Relaxační půlhodinka“, které má za cíl naučit žáky různé typy relaxací, které mohou sami následně využívat i v domácím prostředí. Relaxace je jedním z velmi účinných mechanismů, jak podpořit duševní pohodu, slouží také k sebepoznání a seberegulaci. Setkání je skupinové, žáci školy jsou rozděleni na 1. a 2. stupeň. Každý týden mohou vyzkoušet jiný typ relaxace a následně využívat ty, které jim nejvíce vyhovují.

Čtěte dále

(rozklikněte)


Dobré ráno všem žákům devátých ročníků,

ozýváme se vám ohledně slíbeného kariérního poradenství. Doufáme, že epidemiologická situace brzy dovolí vaši osobní přítomnost na výuce, abychom o profesním směřování mohli mluvit společně, ale prozatím vám nabízíme online možnosti, které můžete využít nyní při distanční výuce.

První možností je vyplnění osobnostního testu, který je zdarma přístupný a jehož výsledkem je profil vlastností, kterými disponujete s několika variantami vašeho profesního směřování.

*Výsledky těchto testů prosím neberte se 100% platností. Pokud vám vyjde povolání, které opravdu dělat nechcete, je to v pořádku a určitě se můžete vydat jiným směrem. Test je spíše inspirativní.

Druhou možností je vyplnění testu silných stránek s tipy, jak je dále rozvíjet a návrhy možného budoucího povolání. Test je přístupný zde: http://testmojeplus.cz/

A třetí možnost, jak se zajímat o kariérní poradenství online, je poslouchat podcast školního psychologa, ve kterém uslyšíte několik rozhovorů s absolventy různých oborů. Zaměřen bude především na výběr typu školy vhodného pro tuto profesi a dále osobní zkušenosti se studiem a nynějším povoláním. V souvislosti s tímto projektem vám nabízím možnost určit si, o kterých profesích byste se rádi dozvěděli více. Pokud by někdo chtěl, může mě s nápady kontaktovat přes Komens nebo školní email.

Pokud by měl někdo dotazy nebo chtěl konzultovat výsledky testů, jsme vám k dispozici,

Hezké odpoledne vám přejí,

Mgr. Jaroslava Šáchová, Mgr. Andrea Slabá