Školní metodik prevence:

Mgr. Veronika Pauknerová

Školní metodik prevence zejména:

  • spolupracuje se školním speciálním pedagogem,
  • spolupracuje s výchovným poradcem a třídními učiteli,
  • pomáhá vytvářet a realizovat program prevence zneužívání návykových látek a negativních jevů ve škole,
  • sleduje aktuální situaci na škole a aktualizuje strategie přístupu k prevenci,
  • koordinuje poskytování vzdělávacích akcí z oblasti prevence pro pedagogy na dané škole,
  • spolupracuje s institucemi, které zajišťují odbornou pomoc v problematice prevence a zneužívání návykových látek,
  • zajišťuje informovanost žáků, rodičů nebo jejich zákonných zástupců o činnosti institucí, které poskytují pomoc dětem, které mají problémy se závislostmi nebo jinými negativními jevy v jejich sociálním vývoji,
  • spolupracuje s metodikem prevence v PPP, s krizovým centrem, Arkáda Písek, se střediskem výchovné péče, Městskou policií Písek a dalšími institucemi, které poskytují primární, sekundární i terciální péči ve státních i nestátních zařízeních.

Informace:

Bezpečnost v kybersvěte:

Bezpečný pohyb v kybersvětě

Hrej bezpečně

Doporučení pro rodiče – Sledujte, co děti sledují

(rozklikněte)

Prevence 1. pololetí

1.a 2 ročník  → Policie ČR, Městská policie Písek – dle domluvy s vyučujícími

Preventivní programy pro 3. – 9. ročník bude realizovat Portus Prachatice

rozpis ročníků

(rozklikněte)

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM  2021/2022

(rozklikněte)