Školní poradenské pracoviště

Školské poradenské pracoviště slouží k poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy.

Cílem je zkvalitnit sociální klima školy, spolupracovat se všemi subjekty školy i s dětmi, které nemají problémy, a vytvořit tak širokou základnu preventivní činnosti, posílit průběžnou a dlouhodobou péči o děti s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jeho snižování, umožnit neodkladné řešení problémů spojených se školní docházkou, sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytvořit metodické zázemí pro jejich vytváření, poskytovat metodickou podporu při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických aspektů vzdělávání při vytváření RVP, koordinovat služby s poradenskými zařízeními.


Program poradenských služeb ve škole

1. Školní poradenské služby
Školní poradenské služby jsou zajišťovány školním poradenským pracovištěm.

Celý článek – Program poradenských služeb

(rozklikněte)


Nově založený instagramový profil školního psychologa:

Instagram

(rozklikněte)


Školní psycholog
(rozklikněte)


 

Preventivní aktivity uskutečněné ve školním roce 2018/19

Škola má vypracovaný Minimální preventivní program, v rámci kterého probíhají v průběhu školního roku nejrůznější preventivní akce:

Jaký je  postup při řešení výchovných nebo výukových obtíží žáka?

Naše škola obvykle postupuje dle třístupňového modelu péče o žáka s obtížemi: