Školní poradenské pracoviště

Školské poradenské pracoviště slouží k poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy.

Cílem je zkvalitnit sociální klima školy, spolupracovat se všemi subjekty školy i s dětmi, které nemají problémy, a vytvořit tak širokou základnu preventivní činnosti, posílit průběžnou a dlouhodobou péči o děti s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jeho snižování, umožnit neodkladné řešení problémů spojených se školní docházkou, sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytvořit metodické zázemí pro jejich vytváření, poskytovat metodickou podporu při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických aspektů vzdělávání při vytváření RVP, koordinovat služby s poradenskými zařízeními.


Náplň práce školního psychologa a školního speciálního pedagoga v době distanční výuky – od 4. 1. 2021

Školní psycholog

Školní speciální pedagog

(rozklikněte)


Nově založený instagramový profil školního psychologa:

Instagram

(rozklikněte)


Školní psycholog
(rozklikněte)


Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,

obracíme se na Vás se zprávou ze školního poradenského pracoviště Základní školy Edvarda Beneše a Mateřské školy, Mírové nám. 1466 v Písku. Samy pozorujeme, že doba, ve které se ocitáme, není snadná, přináší řadu nových situací, se kterými se musíme nějak vypořádat. Zavedená distanční výuka klade nároky jak na děti, tak na Vás, jako jejich zákonné zástupce. Uvědomujeme si náročnost požadavků, které jsou na Vás a Vaše děti nyní kladeny.

Rády bychom Vám nabídly…


Náplň práce školního psychologa a školního speciálního pedagoga v době distanční výuky – od 2. 11. 2020

Školní psycholog

Školní speciální pedagog


Preventivní aktivity uskutečněné ve školním roce 2018/19

Škola má vypracovaný Minimální preventivní program, v rámci kterého probíhají v průběhu školního roku nejrůznější preventivní akce:

Jaký je  postup při řešení výchovných nebo výukových obtíží žáka?

Naše škola obvykle postupuje dle třístupňového modelu péče o žáka s obtížemi: