Historie školy

Historie školy
Napsal uživatel Marta Ludvíková

Stavba budovy školy začala 15. 11. 1938 podle návrhu architekta Ing. Ivana Nedomy z Prahy. Školu stavěli podnikatelé Pejša, Lid a Bartuška z Písku. Stavba byla dokončena v srpnu 1940 nákladem téměř 4 milionů korun. V nové škole na Žižkově náměstí (dnešní Mírové náměstí) byl zahájen školní rok 1940 – 1941 dne 2. září 1940. Přesídlila sem II. obecná chlapecká škola a II. obecná dívčí škola. Budova měla dva vchody – jeden pro chlapeckou školu a jeden pro dívčí školu. V jižním křídle byla škola chlapecká, v severním dívčí, střední část byla společná. Škola byla vybavena ústředním topením, dvěma radiovými přístroji s 18 ampliony a mikrofonem, telefonem, elektrickými hodinami, vodovodem ve všech místnostech. V tehdejší době náležela k nejmodernějším školním budovám v kraji. Ve městě došlo k novému rozdělení žáků dle obvodů, školy si vzájemně předaly žáky. Na počátku školního roku 1940 bylo v chlapecké škole 210 žáků, v dívčí 213 dívek. V prvním školním roce 1940-41 byl zatímním řídícím učitelem Čestmír John, který v květnu 1942 odešel do výslužby.

Hned v říjnu 1940 byla budova školy na Žižkově náměstí zabrána k ubytování německého vojska a musela být tedy vyklizena. Vyučování pak probíhalo ve školní budově na Grégrově náměstí (dnešní Alšovo), kde se třídy střídaly. Starší ročníky se pak dále učily v budově měšťanské školy na Husově náměstí.

Výnosem ze dne 15. 7. 1940 ustanovilo ministerstvo školství, aby se české obecné školy označovaly podle ulic nebo městských čtvrtí. Proto okresní školní výbor v Písku změnil dosavadní název školy „II. obecná škola chlapecká“ na „Obecná škola chlapecká na Žižkově náměstí“.

Během války byly na základě výnosu ministerstva školství a národní osvěty oznámeny nové učební osnovy německého jazyka, zeměpisu a tělesné výchovy pro obecné školy. Byl zvýšen počet hodin výuky německého jazyka. V této době se vyřazovaly „závadné“ knihy, obrazy a školní pomůcky.

Další změna názvu školy byla dána výnosem okresního školního výboru v Písku ze dne 25. 6. 1942, kdy byla pojmenována: Obecná škola chlapecká v Písku, nám. Reinharda Heydricha.

Během války se ve vedení školy vystřídali František Stejskal, Ondřej Dvořák, Václav Jeřábek.

Po skončení války v květnu 1945 sloužila budova školy Rudé armádě jako nemocnice. Školní vyučování probíhalo dle zvláštního rozvrhu v budově na Grégrově náměstí. V prvním poválečném roce byly rozvrhy prozatímní, třídy se střídaly v místnostech, ve IV. a V. třídě se začal učit ruský jazyk. V říjnu 1945 uvolnila Rudá armáda budovu školy a hned bylo započato s opravami a čištěním budovy, která za války hodně utrpěla.

Dne 4. března 1946 byla chlapecká škola přestěhována zpět do vlastní budovy na Benešově náměstí. V březnu 1946 byl povolán zpět z výslužby Čestmír John. Zemská školní rada schválila reaktivaci a tak se stal od 1. 4. 1946 ředitelem školy.

Ve školním roce 1946/1947 došlo ke změnám v obsazení budovy, do volných učeben se nastěhovala škola pomocná a 1. oddělení mateřské školy.

V květnu 1947 byla podána žádost na ministerstvo školství o povolení užívat čestný název školy Dr. Edvarda Beneše. V březnu 1948 obdržela správa školy oznámení zemské školní rady. V něm byl výnos ministerstva školství, že kancelář prezidenta republiky, sděluje souhlas pana prezidenta s užíváním čestného názvu: „2. obecná škola chlapecká Dr. Edvarda Beneše“ a „2. obecná škola dívčí Dr. Edvarda Beneše“ a svoluje s označením budovy výše uvedenými názvy. V kronice se dočteme, že „tato událost byla oslavena besídkou a jménem učitelstva i žactva chlapecké i dívčí školy byl odeslán do Sezimova Ústí děkovný telegram.“

Školní rok 1947/1948 zahájily v budově školy II. obecná chlapecká a II. obecná dívčí škola, samostatná dvoutřídní pomocná škola a 1. oddělení mateřské školy. V říjnu 1947 byla nákladem rodičovských sdružení chlapecké i dívčí školy zasazena v 1. patře na chodbě deska, která má žactvu připomínat padlé mučedníky za svobodu vlasti v obou světových válkách. Výnosem ministerstva školství z 10. 3. 1948 bylo školám nařízeno vyložit žákům dějinný význam událostí z měsíce února 1948. Dne 8. 4. bylo uspořádáno slavnostní shromáždění, kde řídící učitel zdůraznil důležitost bratrského společenství všech slovanských národů a význam našeho spojenectví se SSSR. toto shromáždění bylo společné s dívčí školou, přítomni byli i rodiče. 1. máj započal období oslav spojenectví se SSSR a budování lidově demokratického státu.

V r. 1948 vybudoval místní národní výbor u školy dětské hřiště s brankami. Mateřská škola měla svoje zvláštní hřiště s lavičkami a pískovištěm. Pro všechny žáky byl určen vycementovaný bazén se sprchou. Výnosem z 30. 6. 1948 schválila zemská školní rada návrh na úpravu počtu škol na školní rok 1948/1949. Zdejší škola se spojila s II. obecnou dívčí školou pod jednu správu pod jménem II. národní škola prvního stupně. Podle této úpravy měla škola 5 postupných tříd a 4 pobočky (při třídách i., II., III., IV.). Všechny třídy byly koedukační, kromě V. třídy, která byla pouze chlapecká. Výnosem okresního škol. výboru v Písku ze dne 30. 8. 1948 byl řídící učitel Čestmír John přeložen na trvalý odpočinek. Dne 1. 9. 1948 předal správu školy dosavadní řídící učitelce II. obecné dívčí školy Ludmile Broučkové, která ve funkci ředitelky vedla správu nově vzniklé „II. národní školy prvního stupně“.

Školní rok 1948/1949 byl zahájen společným shromážděním žáků a nového sloučeného učitelského sboru. Celkem do školy nastoupilo 355 žáků.

Ve školním roce 1949/1950 nastala změna ve vedení: dosavadní ředitelka Ludmila Broučková byla přeložena na I. národní školu v Písku. Zatímní ředitelkou byla ustanovena Ludmila Oktábcová, učitelka zdejší školy. Školní rok zahájilo 449 žáků, byly zavedeny nové učebnice.

Ve školním roce 1950/1951 byly od 3. postupného ročníku zavedeny žákovské knížky. Jejich zavedením se „značně zlepšila kázeň i prospěch žactva zvýšeným zájmem rodičů o školu“. Od listopadu 1950 byla zřízena školní družina, do které se hned přihlásilo 54 dětí.

18. listopadu 1951 byla škola pojmenována jménem Maxima Gorkého.

Školní rok 1952/1953 přinesl změny v organizaci. Učebny již nestačily a některé třídy byly umístěny do budovy gymnázia a některé měly střídavé vyučování.

Od 1. 1. 1961 se opět změnil název školy na ZDŠ Maxima Gorkého, 1. – 5. ročník, v Písku. Dosavadní ředitelka L. Oktábcová se stala inspektorkou. Novým ředitelem se stal Vojtěch Bubník, který přešel z Husovy školy.

Ve školním roce 1962/1963 přešla škola na úplnou základní devítiletou školu s 1. – 8. postupným ročníkem. Do 7. a 8. ročníku přestoupili žáci z Husovy základní devítileté školy a základní devítileté školy Dukelských hrdinů. Ředitelem školy byl jmenován Karel Stocký, zástupcem Vojtěch Bubník. Škola měla celkem 15 tříd, 3 oddělení družiny. V listopadu 1963 byly zahájeny práce na vybudování polytechnického pavilonu, který byl uveden do provozu v únoru 1965. Byly zřízeny učebny fyziky, chemie, přírodopisu, společenských věd a výtvarné výchovy. V závěru školního roku se připravovalo zřízení jazykové třídy pro žáky třetího ročníku s rozšířeným vyučováním ruskému jazyku.

V následujícím školním roce 1965/1966 byla zřízena třída s rozšířeným jazykovým vyučováním. Žáci z obvodu města byli na podkladě příjímacího pohovoru přijati do speciální třídy 3. post. ročníku. V tomto školním roce byla věnována hlavní pozornost jednání o přístavbě školní budovy. Zahájení stavby samostatné budovy s učebnami a budovy pro kuchyni s jídelnou a družinou bylo plánováno na rok 1967.

Ve školním roce 1967/1968 se ve 3. a 4. třídě vyučoval ruský jazyk, v 5. třídě se přidal anglický a německý jazyk. Škola měla 582 žáků.

Školní rok 1969/1970 začal ještě vyučováním ve staré budově. 13. října 1969 bylo zahájeno vyučování v nové budově. Tím bylo odstraněno směnování. Celkový počet žáků byl 711.

Školní rok 1970/1971 začal hlavně změnami ve vedení školy. Byl jmenován nový ředitel Jaroslav Nozar, zástupce pro 6. – 9. roč. Jiří Průcha a zástupkyně pro 1. – 5. roč. Anna Kuttelvašerová. Provoz školy byl komplikován problémy s úpravami budovy (dostavba školy, tělocvičny, nekvalitní provedení elektrotechnických prací). Do školy nastoupilo 795 žáků. V plánu práce školy bylo i zahájení prací na vybudování spojovací chodby (koridoru) mezi jednotlivými škol. budovami.

Ve školním roce 1973/1974 vzrostl počet žáků na 970, pedagogických pracovníků bylo 51.

Na začátku školního roku 1974/1975 měla škola už 30 tříd s 1012 žáky. V dubnu 1975 byla zahájena výstavba spojovací chodby „v rámci akce Z“.

Od 1. 1. 1977 byl jmenován nový ředitel Jiří Švec. Dosavadní ředitel Jaroslav Nozar odešel do důchodu. V dubnu 1977 udělal školský odbor územní změnu školních obvodů ve městě z důvodu otevření nové školy v Šobrově ulici od 1. září. Z naší školy bylo předáno 240 dětí, také učitelský sbor se změnil.

V říjnu 1977 byla dokončena výstavba nových skladů.

Školní rok 1978/1979 – ředitelkou školy byla Miluše Roková, zástupkyně pro 1. – 5. roč. Anna Kuttelvašerová, pro 6. – 9. roč. Josef Novotný.

V dalším školním roce 1979/1980 došlo ke změně – zástupcem pro 1. – 5. roč. se stal František Blažek, pro 6. – 9. roč. Anna Kuttelvašerová. Škola se potýkala již několik let s problémy při vytápění, které způsobovala především zastaralá kotelna. Připravovaly se plány na rekonstrukci, která se uskutečnila v r. 1981.

Školní rok 1982/1983 – zástupkyní pro 5. – 9. roč. byla ustavena Stanislava Mrzenová. Školu navštěvovalo celkem 897 žáků ve 29 třídách.

Ve školním roce 1983/1984 se opět změnila zástupkyně pro 5. – 9. roč. novou zástupkyní se stala Božena Bečková, zástupcem pro 1. – 4. roč. zůstává František Blažek.

Ve školním roce 1984/1985 měla škola stejné vedení, navštěvovalo ji 909 žáků. V tomto školním roce byla zaměřena pozornost na nácvik na spartakiádu. 60 cvičenců se zúčastnilo ČSS se školní skladbou v Praze.

Ve školním roce 1986/1987 měla škola 977 žáků v 31 třídách.

Ve školním roce 1987/1988 dosavadní ředitelka Miluše Roková odešla do důchodu. Novým ředitelem byl jmenován Jaromír Hladký. Ve škole bylo 958 žáků.

Ve školním roce 1988/1989 bylo ve škole 924 žáků ve 30 třídách, 56 pedagogických pracovníků. Dosavadní ředitel nastoupil od 1. 9. 1988 do funkce okresního školního inspektora a novou ředitelkou školy byla jmenována Eva Faťunová. Na škole pokračovala zavedená výuka cizích jazyků v 10 třídách s RVJ. Vyučovalo se od 3. ročníku ruštině, od 5. ročníku němčině nebo angličtině.

Ve školním roce 1989/1990 byl jmenován nový zástupce ředitelky pro 2. st. Jaroslav Bouška. Škola měla 938 žáků ve 33 třídách. V listopadu 1989 došlo ke změnám ve společnosti a tím i ve školství. Ve škole se stáhly učebnice občanské nauky a tato se ve školním roce neklasifikovala. Místo ruštiny byl zaveden předmět cizí jazyk. Ve 3. tř. byl hned zaveden místo ruštiny německý jazyk. V květnu 1990 byla schválena změna škol. zákona.

Od září 1990 byla opět zavedena 9. třída v základních školách. Od 6. ročníku mohli žáci přecházet na osmiletá gymnázia. Škole byl vrácen čestný název z roku 1953 – ZŠ Edvarda Beneše. Ve školním roce 1990/1991 bylo na 1. st. 15 tříd se 407 žáky a na 2. st. 17 tříd se 461 žáky. Ve 3. a 4. ročníku probíhala výuka němčiny nebo angličtiny, od 5. ročníku se vyučoval druhý jazyk podle zájmu žáků – němčina, angličtina, ruština a nepovinně francouzština. Na škole působila americká a anglická lektorka. Výuka se řídila podle nově upravených osnov a učebnic. Ve škole byl dobudován videorozvod v učebně fyziky, kabinet cizích jazyků byl vybaven magnetofony.

Ve školním roce 1991/1992 měla škola 856 žáků, RVJ probíhala ve 12 třídách, žáci rozvíjeli znalost jazyků i v rámci družebních vztahů s rakouskou a německou školou. Škola byla průběžně vybavována novými učebnicemi, pomůckami. Od 1. 9. 1991 vešla v platnost nová vyhláška MŠMT o základní škole.

Ve školním roce 1992/1993 bylo na škole 21 tříd s 807 žáky, působilo zde 47 pedag. pracovníků, 7 vychovatelů ŠD. ZŠ využila nabídky mezinárodní organizace Rotary Club a vyslala 12 žáků s vyučujícími na 3týdenní pobyt do SRN. Pokračovaly i výměnné pobyty dětí a učitelů s rakouským Neumarktem. Byla otevřena jedna první třída s rozšířenou výukou hudební výchovy. Z darů sponzorů byla zakoupena řada pomůcek, sportovního náčiní. Byla vybudována učebna výpočetní techniky a malá posilovna pro tělesnou výchovu.

Školní rok 1993/1994 – na vysoké úrovni pokračovala výuka cizích jazyků, na škole působila německá a americká lektorka. Postupně (podle financí) se prováděla rekonstrukce elektroinstalace, opravy rovných střech, malování tříd a chodeb, opravy a výměny radiátorů topení, opravy osvětlení. Škola měla 739 žáků v 29 třídách.

Školní rok 1994/1995 – ve škole bylo 679 žáků, v tomto roce mohli žáci naposledy odcházet z osmého ročníku do středních škol a učilišť. Byl schválen dokument o přechodu na povinnou devítiletou školní docházku na ZŠ.

Školní rok 1995/1996 – v tomto školním roce zahájily 1. ročníky výuku dle projektu Obecná škola. Pokračovala rozšířená výuka cizích jazyků a hudební výchovy. Škola měla 667 žáků v 28 třídách.

Školní rok 1996/1997                                                                                                                    Počet žáků: 734, počet tříd: 31                                                                                                   V 1.a 2. ročníku se vyučuje dle Obecné školy, ve 3. a 4. ročníku Základní školy a v 5. – 9. ročníku dle dosud platných učebních osnov.

Školní rok 1997/1998                                                                                                                    Počet žáků: 763, počet tříd: 31                                                                                                  Ve škol.roce provedeny běžné opravy, nedostatečné vybavení je ve výpočetní technice, také školní nábytek potřebuje obměnit.

Školní rok 1998/1999                                                                                                                     Počet žáků: 768, počet tříd: 31                                                                                                Stále nedostatečné vybavení ve výpočetní technice, pokračují výměnné projekty Dánsko, Anglie, Německo – udržování styků se zahraničními školami.

Školní rok 1999/2000                                                                                                                     Počet žáků: 772, počet tříd: 31                                                                                                 Žáci stále pracují se zastaralými typy počítačů, dokoupeno 5 počítačů, škola připojena k internetu.

Školní rok 2000/2001                                                                                                                     Počet žáků: 762, počet tříd: 32                                                                                                  Vyučuje se: Základní škola v 1. – 9. ročníku. Provedeny běžné opravy, postupná výměna radiátorů a rozvodů vody, rekonstrukce školního hřiště.

Od 1. 1. 2002 přechází škola do právní subjektivity – stává se příspěvkovou organizací zřízenou Městem Písek. Právní forma školy: příspěvková organizace.

Zřizovatel: Město Písek, Velké náměstí 114, 397 19 Písek.

Název školy: Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové nám. 1466

Školní rok 2002/2003 – vyučuje se podle programu Základní škola. Od 1. ročníku nabízí ZŠ rozšířenou výuku hudební výchovy a od 3. ročníku rozšířenou výuku cizích jazyků.

Počet žáků: 771, počet tříd = 32

V srpnu 2002 byla škola zasažena povodní, škody se napravovaly během následujícího školního roku –  nové podlahy ve sborovně 2. st., ve cvičné kuchyňce a v šicí dílně. Byly opraveny šatny u tělocvičny 2. st., vytvořen nový prostor pro ekonomický úsek, nově vybudován kabinet dějepisu a výtvarné výchovy, opraveny prostory po Službě škole a upraveny pro školní klub. Zařídila se keramická dílna s vypalovací pecí, upravily se prostory pro žákovskou knihovnu.

Do školní jídelny byl zakoupen strojek na objednávání jídla na 2 dny dopředu, došlo tak ke zlepšení plánování počtu obědů.

K 1. 1. 2003 došlo na základně rozhodnutí zřizovatele k přiřazení dvou mateřských škol k ZŠ:

  1. mateřská škola, Mírové nám. 1466 a 15. mateřská škola, Erbenova 2080.

 To mělo značný dopad na činnosti školy jako samostatného právního subjektu – nárůst zaměstnanců, zvýšily se provozní i mzdové náklady, rozšířila se pedagogická i ekonomická agenda, zvýšily se nároky na řízení celého subjektu.

Od 1. 8. 2002 se ředitelkou školy stává Eva Vanžurová.

Školní rok 2003/2004

Počet žáků: 808, počet tříd:  32 (naplněnost školy = 97%)

V roce 2003/2004 došlo k výraznému zkvalitnění interiérů školy. Byly renovovány všechny sociální prostory v budově 1. stupně, vymalovány chodby, školní jídelna, část družiny, opravily se podlahy ve třech třídách. Byla zmodernizována telefonní síť – do kabinetů byly zavedeny telefonní linky, a tak rodiče mají možnost přímé telefonické volby. Byla zakoupena nová rozhlasová ústředna.

Ve 2. mateřské škole byla zrekonstruována hygienická zařízení a upraveno 1. patro budovy tak, aby tam mohlo být umístěno jedno oddělení.

Na 15. mateřské škole se vymalovaly 4 třídy, opravila komunikace v areálu školky.

Školní rok 2004/2005

Počet žáků: 765, počet tříd: 31

V tomto šk.roce došlo k dalšímu zkvalitnění interiéru školy – renovovány prostory hygienických zařízení v budově 2. st., provedeny nátěry a malby, zakoupeny nové žákovské stoly do učeben.

Školní rok 2005/2006

Počet žáků: 755, počet tříd: 31

V tomto školním roce byly realizovány tři velké investiční akce – rekonstrukce školní jídelny, rekonstrukce školního víceúčelového hřiště a vybudována nová počítačová učebna v budově 1. stupně. Kromě toho byly provedeny další opravy a úpravy – malby, opravy podlah, nákup nového nábytku, výměny tabulí, svítidel.

Školní rok 2006/2007

Počet žáků: 747, počet tříd: 29

Realizované akce: školní jídelna vybavena novým nábytkem, osazení topného systému termostatickými ventily, opravy podlah ve třídách, obnova nátěrů tabulí. Začala se budovat multimediální učebna s interaktivní tabulí.

Školní rok 2007/2008

Počet žáků: 706 počet tříd: 28

Od šk.roku 2007/2008 vyučuje škola v 1. a 6. ročníku podle školního vzdělávacího programu Tvořivá škola – české činnostní učení, od 1. ročníku se zaměřením na hudební výchovu nebo sportovní hry nebo dramatizaci. Od 3. ročníku mají žáci stále možnost přestoupit do třídy s rozšířenou výukou cizích jazyků. V ostatních ročnících se vyučuje dle vzdělávacího programu Základní škola.

Bylo uskutečněno několik velkých akcí: oprava střechy velké tělocvičny , s dotací ze SFŽP – zateplení a výměna oken 2.stupně ZŠ a zateplení a výměna oken 15. MŠ, oprava spojovací chodby k velké tělocvičně, výměna serveru školy.

Další – výměna osvětlení ve třídách 1. st., malování tříd, dokončeny rozvody sítí pro PC, do všech kabinetů umístěny počítače, úprava terénu a zeleně na hřišti po poškození přívalovými dešti.

Ve 2. a 15. MŠ se vyměnila světla. Po havárii vody na 2. MŠ byla provedena rekonstrukce podlahy, opraveny stěny a nábytek.

Školní rok 2008/2009

Počet žáků: 676, počet tříd: 27

Podle ŠVP Tvořivá škola se vyučovalo v ročníku 1., 2., 6. a 7. V ostatních ročnících podle programu Základní škola. V 1. ročníku si žáci vedli o své školní práci individuální dokumentaci, která se nazývá portfolio, tj. složka, do které si žák zakládal své práce o jeho školním pokroku. Bylo využíváno při závěrečném sebehodnocení žáků za přítomnosti třídního učitele a zákonného zástupce.

Byly uskutečněny tyto velké akce – Zateplení a výměna oken 2. mateřské školy (s dotací ze SFŽP), rekonstrukce školní zahrady – 1. etapa (s dotací ze SFŽP). Kromě toho výměna počítačů a monitorů v počítačové učebně na 2. stupni, opravy maleb a podlah ve třídách.

Pedagogové 1. stupně pracovali v projektu Comenius s názvem Portfolio jako součást sebehodnocení, reflexe a hodnocení.

V tomto školním roce navštívili školu kolegové z Dánska a Švédska a naši učitelé uskutečnili několikadenní stáže na dánské a švédské škole.

Probíhal projekt Číst anglicky znamená učit se anglicky rozumět, mluvit, psát a myslet. A myslet znamená žít. – byl to rozvojový program na podporu výuky cizích jazyků, na rozvoj a zlepšení čtenářských dovedností žáků v cizím jazyce.

V květnu 2009 se uskutečnil pobytový zájezd do Německa – ve spolupráci se školou Freiherr-vom-Stein-Scule ve Wetzlaru a Grundschule v Garbenheimu. Děti bydlely v rodinách, poznaly jiný způsob života a motivovalo je to k dalšímu studiu jazyků.

V rámci projektu Škola a řemeslo uspořádala škola v září kamenosochařské sympozium ve spolupráci se Střední uměleckoprůmyslovou školou sv. Anežky České, zúčastnilo se 40 žáků píseckých škol, byla poskytnuta dotace z grantového programu města Písku.

Školní rok 2009/2010

Počet žáků: 671, počet tříd: 28

Podle školního vzdělávacího programu Tvořivá škola se vyučovalo v ročnících 1., 2., 3., 6.,  7., 8., v ostatních stále podle programu Základní škola.

Byla dokončena rekonstrukce školní zahrady, opravena střecha na budově 1. stupně, dále běžné opravy.

Pokračovala spolupráce se školami v Německu – žáci z Garbenheimu a Wetzlaru navštívili naši školu, bydleli v českých rodinách. Dále se v Písku uskutečnilo setkání českých a slovenských žáků ze ZŠ Lichardova v Žilině.

Školní rok 2010/2011

Počet žáků: 660, počet tříd: 29

V tomto školním roce byly opraveny rozvody vody na 2. stupni, šatny a hygienické zařízení pro školní hřiště a vybudován sklad pro hřiště. Byly opraveny malby ve třídách, dvě třídy vybaveny novým nábytkem, do šesti tříd instalována interaktivní tabule vč. příslušenství, čtyři třídy doplněny diaprojektory s plátny a počítači. Také v kabinetech se měnil nábytek.

V květnu se uskutečnilo další setkání se ZŠ Lichardova – žáci 5. ročníku odjeli do Žiliny, bydleli ve slovenských rodinách, účastnili se vyučování. V létě se pak setkali čeští a slovenští učitelé v Lednici.

Školní rok 2011/2012

Počet žáků: 664, počet tříd: 29

V tomto školním roce se vyučovalo ve všech ročnících podle školního vzdělávacího programu Tvořivá škola.

Kromě běžných oprav byly na škole tyto velké akce: rekonstrukce zázemí u tělocvičny, rekonstrukce rozvodů vody na 2. stupni.

V mateřských školách: v budově 15. MŠ  oprava poškozených příček, vyměněny koberce a PVC, přidán herní prvek „loď“ na zahradu a další herní prvky na zahradu 2. MŠ.

Pokračovala spolupráce se slovenskou školou.

Školní rok 2012/2013

Počet žáků: 679, počet tříd: 28

Akce na škole: vybudováno parkoviště u školy, které slouží pro krátkodobé parkování vozidel rodičů dětí ZŠ i 2. MŠ, byl zateplen koridor k velké tělocvičně, vyměněny dveře v hale 2. stupně. V rámci projektu města Písek byl realizován systém individuální regulace DIRC, s jehož pomocí bude možno sledovat a ovládat vytápění v jednotlivých místnostech v budovách školy. Ve školní jídelně instalován nový systém evidence stravování, na zahradu 2. MŠ další herní prvky, dále běžné opravy.

Pokračovala spolupráce se ZŠ Lichardova, Žilina, uskutečnilo se setkání českých a slovenských učitelů.

Školní rok 2013/2014

Počet žáků: 673, počet tříd: 27

Došlo k posílení finančních prostředků (ONIV) a byl obnoven učebnicový fond a doplněny potřebné učební pomůcky. Ve všech ročnících se vyučuje podle ŠVP Tvořivá škola, stále se ve třídách 1. stupně pracuje s žákovským portfoliem.

Rekonstrukce na škole – rozvody vody a kanalizace na 1. stupni, oprava chodníků v areálu školy, rekonstrukce koridoru (1. etapa).

Z Fondu VHP a VLT (Město Písek) byly financovány další herní prvky na zahrady mateřských škol, víceúčelové hřiště na 2. MŠ.

Škola se zapojila do projektu „Moderní technologie přináší užitek a radost“, který je zaměřen na zlepšení kompetencí pedagogických pracovníků škol v oblasti využívání ICT ve výukovém procesu. Finanční podíl školy je hrazen z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Školní rok 2014/2015

Počet žáků: 704, počet tříd: 29

V listopadu 2014 odchází ředitelka školy Eva Vanžurová na místo starostky města Písku. Řízením školy je pověřena zástupkyně 2. stupně Jaroslava Šáchová.

Ve třídách od 5. ročníku jsou zavedeny elektronické třídní knihy. Byla zřízena funkce speciálního pedagoga.

Akce na škole – rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace na 1. stupni, zateplení a výměna oken budovy 1. stupně, dovybavení zahrady 2. a 15. MŠ herními prvky, rekonstrukce zahrady 2. MŠ (ze SFŽP), vč. běžných menších stavebních oprav vyplývajících z aktuální potřeby.

V červenci začala stavba centrálních šaten mezi budovami 1. a 2. stupně, šatny budou v provozu v říjnu.

V září 2014 se uskutečnilo v Praze na stadionu Na Julisce republikové finále Odznaku všestrannosti olympijských vítězů, kam se z krajského kola probojovalo naše družstvo. Odznak všestrannosti je sportovní soutěž pod patronací Českého olympijského výboru. Cílem tohoto projektu je zvýšit pohybovou aktivitu dětí na základních školách. Družstvo našich žáků bylo úspěšné a získalo 3. místo v celostátní konkurenci, jeden žák získal v disciplínách jednotlivců 2. místo.

Školní rok 2015/2016

Počet žáků: 731, počet tříd: 29

V tomto školním roce si škola připomněla padesát let výuky cizích jazyků. Ve školním roce 1965/1966 získala oficiální statut školy s rozšířenou výukou cizích jazyků. V rámci oslav tohoto výročí byly uspořádány různé aktivity spojené se životem školy a hlavně výukou jazyků – zájezdy žáků do Anglie, Německa, divadelní představení v angličtině, studijní stáže pedagogů školy v Anglii, vyšlo mimořádné číslo školního časopisu Písmenko, den otevřených dveří. V den otevřených dveří navštívili školu v hojném počtu bývalí žáci a další návštěvníci, vč. vedení Města Písek. Byla vydána keramická upomínková plaketa.

V tomto školním roce se ve všech třídách 1. a 2. ročníku vyučuje povinně anglický jazyk, od 3. ročníku jsou žáci na základě výsledku písemné zkoušky zařazeni do třídy se zaměřením na výuku cizích jazyků, kde je na 1. stupni posílena výuka anglického jazyka o nejméně jednu vyučovací hodinu, od 6. ročníku je zařazen povinný druhý cizí jazyk – německý.  Ve šk.roce 2015/2016 bylo zařazeno do tříd se zaměřením na výuku cizích jazyků 212 žáků. Ostatní žáci ve standardních třídách si volí v 7. ročníku další cizí jazyk, a to německý nebo ruský jazyk. Ve škole vyučují kvalifikovaní pedagogové a rodilí mluvčí.

Pokračuje vzájemná spolupráce mezi žáky i pedagogy se slovenskou školou Lichardova, Žilina.

Byly uskutečněny tyto akce: Nové učebny v budově 2. stupně, rekonstrukce ploch – chodníky, sadové úpravy, opatření proti radonu v učebnách a v tělocvičně 2. stupně.

V říjnu byly předány do provozu centrální šatny.

Odznak všestrannosti olympijských vítězů – opět se naše družstvo probojovalo do republikového finále, které se konalo v Praze Na Julisce, umístilo se na 9. místě.

Řízením školy je pověřena Jaroslava Šáchová.

Školní rok 2016/2017

Počet žáků: 760, počet tříd: 30

Ve všech třídách od 1. ročníku jsou zavedeny elektronické třídní knihy.

Partnerská škola v Žilině – vedení školy a učitelé se zúčastnili oslav 40.výročí založení školy Lichardova, v červnu přijeli slovenští žáci s učiteli do Písku.

Akce na škole – rozšíření keramické dílny (1. etapa), opatření proti radonu v učebnách 2. stupně,   rekonstrukce ploch v areálu školy (sadové úpravy), modernizace učeben pro výuku technických předmětů,

  1. MŠ – rekonstrukce vnitřních prostor vč. instalací v budově 15. MŠ

Řízením školy je pověřena Jaroslava Šáchová.

Školní rok 2017/2018

Počet žáků: 773, počet tříd: 32

Od 1. 8. 2017 je jmenován ředitelem školy Filip Rádr.

Výpočetní technika na škole – škola disponuje dvěma odbornými učebnami s celkovým počtem 56 PC, které byly po celý školní rok plně využívány nejen pro výuku informatiky, ale i pro další předměty. Učitelé mají k dispozici 79 počítačů/notebooků/netbooků/tabletů v kabinetech. Nové výukové programy jsou průběžně doplňovány. Ve škole je 19 učeben vybaveno interaktivními tabulemi s dataprojektory a počítači a 10 dalších učeben je vybaveno dataprojektory s PC, plátny a ozvučením. Žáci mají možnost ve všech předmětech pracovat s netbooky, počítači, projekcemi a interaktivními tabulemi a s 3D tiskárnou.

Ve všech třídách (od 1. – 9. ročníku) jsou zavedeny elektronické třídní knihy a elektronické žákovské knížky. Učitelé využívají informační systém Bakaláři (Komens) pro komunikaci s rodiči. Pro usnadnění školních plateb směrem ke škole je zavedena aplikace Školní program.

Pokračuje spolupráce se slovenskou školou – v tomto šk. roce odjeli naši žáci s učiteli do Žiliny

Akce na škole – zázemí pro malou tělocvičnu, opatření proti radonu v učebnách a v tělocvičně 2. stupně, výměna dlažby na 2. a 3. podlaží v budově 1. stupně, rekonstrukce chodby ŠD (nové obklady), vybavení 2 tříd ŠD novým nábytkem.

Školní rok 2018/2019

Počet žáků: 773, počet tříd: 32

Vzhledem k malému zájmu nebyla v tomto šk. roce otevřena ve 3. ročníku třída s rozšířenou výukou cizích jazyků. Žáci dostali možnost výuky angličtiny v rámci volitelných předmětů, hodinu jazyka navíc. Ve druhém pololetí se otevřel pro zájemce kroužek italštiny.

Akce: v suterénu 1. stupně byla upravena učebna hudebny a přestěhovány dílny. V původních dílnách stavebními úpravami vznikly dvě nové třídy, rozšíření keramické dílny (dlažby, dveře), výměna dlažby na 0. a 1. podlaží v budově 1. stupně a další opravy a úpravy vyplývající z aktuální potřeby

  1. MŠ – rekonstrukce elektroinstalace
  2. MŠ – rekonstrukce vnitřních prostor vč. instalací

Ve spolupráci se spolkem Olymp Centrum Club byla uspořádána charitativní akce Vánoční jarmark. Z výtěžku akce byly nakoupeny věcné dary a předány dětskému oddělení písecké nemocnice.

V areálu školy byla slavnostně zasazena lípa ke 100. výročí založení samostatného Československa  – zúčastnila se starostka města Mgr. Eva Vanžurová a poslanec JUDr. Ondřej Veselý.

Školní rok 2019/2020

 

Školní areál (vč. mateřských škol) se neustále modernizuje – viz Projekty.

Vhodný obrázek