Akce - 2. Mateřská škola

HARMONOGRAM  AKCÍ  PRO  ŠKOLNÍ  ROK  2020- 2021

PODZIM – ZIMA

Anglický jazyk – od října do května jedna hodina týdně seznamování s cizím jazykem

Logohrátky – logopedická prevence

Flétny – vytvoření základů hry na flétnu

Jóga – posílení, protažení a následné uvolnění svalů, zklidnění dětské psychiky

Judo – podporuje všeobecný fyzický rozvoj dítěte, učí děti vzájemnému respektu a sebeovládání

Výlety – poznávání nového prostředí (pěšky, autobusem, vlakem) výlov rybníka – pozorování práce rybářů, pozorování lesní zvěře v oboře

Posezení s rodiči – informativní schůzka – seznámení rodičů s koncepcí, řádem školy, provozem, akcemi

Opékání buřtů s rodiči – občerstvení v přírodě, umění bezpečně manipulovat s ohněm

Branná hra – „Hledáme poklad“, Šipkovaná“

dodržování předem daných pravidel, překonávání překážek, strachu z nezvyklých a neznámých situací

Hrátky s větrem – Drakyáda“, využití přírodního prostředí a ročního období, hra s vyrobeným nebo zakoupeným drakem

Bezpečný pes – zásady bezpečnosti při kontaktu se psy

Fotografování dětí – pozorování práce fotografa

Divadelní představení – dle nabídky, poznávání dobra, zla, kladné a záporné vlastnosti postav, vzbudit zájem o kulturu a divadlo vůbec

Sportovní hry – sezónní činnosti, rozvoj obratnosti, odvahy

Diskotéka a soutěže – kultura pohybu, radost z tance, zdravá soutěživost

Čerti a čertíci – odstranění strachu z návštěvy čertů a Mikuláše

Mikulášská – nadílka od Mikuláše a čerta

Adventní trhy – vystoupení s pásmem vánočních básniček, koled…..

Vánoční koncert dětí ze ZŠ – citový prožitek, vzbuzení zájmu dětí o hudební aktivity

Vánoční posezení – s cukrovím od maminek, rozbalování dárků, citový prožitek slavnostní chvíle, zpěv koled, přednes básniček …

Karneval – rozvoj fantazie, představivosti – rej v maskách

Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků – „Školní zralost“, beseda s učitelkou ze ZŠ

JARO – LÉTO

Plavecký výcvik (10 lekcí) – odstranit pocit strachu z vody, otužování, nácvik správného dýchání, základy plavání

Anglický jazyk – od října do května jedna hodina týdně seznamování s cizím jazykem

Jóga – posílení, protažení a následné uvolnění svalů, zklidnění dětské psychiky

Logohrátky – logopedická prevence

Flétny – vytvoření základů hry na flétnu

Předškoláček – zaměřen na všestranný rozvoj a přípravu na vstup do ZŠ

Den Země – ochrana, úcta, odpovědnost za životní prostředí, pozorování živé i neživé přírody kolem sebe, ekologie

Velikonoce – tradice, barvení vajíček, pletení pomlázky Pohádková kovárna Selibov

Návštěva ZŠ – prohlídka budovy, ukázková hodina prvňáčků

Vítání jara – oživení lidových tradic, pozorování probouzející se přírody, rozšíření poznatků o přírodě kolem sebe

Branná hra – samostatné plnění úkolů, správné a rychlé rozhodování

Sportovní hry – sezónní činnosti, rozvoj obratnosti, odvahy

Diskotéka a soutěže – kultura pohybu, radost z tance, zdravá soutěživost

Poznáváme školu– 3 hodinová setkání budoucích prvňáčků v ZŠ pod vedením učitelky prvního stupně ZŠ

Školní besídky – besídka pro maminky

Divadelní představení – dle nabídky, poznávání dobra, zla, kladné a záporné vlastnosti postav, vzbudit zájem o kulturu a divadlo vůbec

podporovat zájem o kulturu

Výlety – poznávání nového prostředí (pěšky, autobusem, vlakem) Pohádková kovárna – velikonoce, Hornické muzeum v Příbrami, Česká televize v Praze….

ZOO – poznávání světa cizokrajných zvířat

Den dětí – „Pouť“ – zábavné dopoledne se soutěžemi a hudbou

Exkurze

Hasiči – seznámení s prostředím, s prací, technikou, význam hasičů

Knihovna – prohlubovat vztah k literárnímu umění

Muzeum – seznámení s minulostí a přítomností města, prohlídka výstavy obrazů, kamenů, voskových figurín, společenské chován

Sladovna – interaktivní výstavy

Planetárium – seznamování s vesmírem

Záchranná služba – prohlídka záchranného vozu, význam záchranné služby, péče o zraněné

S policií jsme kamarádi – informace jak se chovat v různých krajních situacích (chování k cizím lidem, psům, v silničním provozu aj.)

Pasování na školáky – slavnostní den s pasování

Zahradní slavnost s rodiči – loučení se, se školním rokem

Diskotéka – rozloučení s budoucími školáky