Naše mateřská škola je umístěna v krásném, tichém a klidném prostředí ve vnitrobloku Erbenovy ulice. Areál školy obklopují zahrádky okolních rodinných domů. V těsné blízkosti jsou jesle a rodiče tak mohou mít děti v obou zařízeních vedle sebe. Výhodou je i blízkost zastávky MHD. Máme blízko k řece i do lesa.

Škola má čtyři prostorné a světlé třídy s moderním vybavením (interaktivní tabulí, interaktivní obrazovkou, učebním systémemm LOGICO, interaktivním učebním systémem StudyFun) a množstvím hraček a nových pomůcek k všestrannému rozvoji dětí. Disponuje velkou zahradou se stromy a keři vybavenou novými herními prvky z akátového dřeva, altánem, multifunkční plochou s povrchem SmartSoft a nově opraveným sprchovištěm. Součastí budovy je také sauna, která je využívána dětmi naší MŠ a vlastní školní kuchyně, která zajišťuje pro děti celodenní stravování s prvky zdravé výživy a pitný režim, denní samozřejmostí je také podávání ovoce a zeleniny formou ovocných a zeleninových mís.

Vzdělávání dětí probíhá podle vlastního školního vzdělávacího programu „JSME KAMARÁDI, MÁME SE RÁDI“, jehož obsah tvoří témata uspořádaná podle ročních období. Děti jsou ve třídách rozděleny podle věku, což umožňuje řešit věková specifika. Při vzdělávání dětí upřednostňujeme prožitkové učení. Podporujeme aktivní pohyb a zdravý životní styl. Blízkost řeky a lesa využíváme k vycházkám, poznávání přírody i k pohybovému vyžití dětí a relaxaci. Pro starší děti organizujeme v odpoledních hodinách v návaznosti na vzdělávací program školy doplňkové programy s různým zaměřením.  Například doplňkový program „PŘEDŠKOLÁČEK“ důsledně připravuje budoucí prvňáčky na základní školní docházku, děti hudebně nadané mohou navštěvovat „VESELOU PÍŠŤALKU“, „HRAVÉ NOTIČKY“ a pěvecký sbor „NOTIČKA“. Doplňkový program „ŠIKULKY“ rozvíjí děti v oblasti výtvarné a pracovmí, „ZÁLESÁČEK“ se zaměřuje na poznávání a vnímání přírody, pobyt v přírodě a turistiku. Prostřednictvím „ANGLIČTINY PRO NEJMENŠÍ“ seznamujeme  děti s cizím jazykem. Dětmi velmi oblíbená je „JUDOŠKOLIČKA“ pod vedením externího lektora. Nabízíme kvalitní standardní i nadstandardní péči – množství vzdělávacích a sportovních  výletů, exkurze, předplavecký výcvik, saunování, návštěvy solné jeskyně, kulturní a sportovní akce. Na podporu vzdělávání všech dětí zařazujeme s přihlédnutím k věkové skupině dětí v jednotlivých třídách množství dalších aktivit mimo mateřskou školu. Využíváme vzdělávacích nabídek Práceňského Muzea v Písku, Sladovny, Městské knihovny apod, zapojujeme se do projektů, které podporují vzdělávání dětí předškolního věku a také do výtvarných a sportovních soutěží.

Pro předškoláky organizujeme  „ŠKOLU V PŘÍRODĚ“ – týdenní výjezdový pobyt v rekreačním zařízení s týdenním vzdělávacím programem zaměřeným na přírodu, sport a relaxaci.

Pod dohledem klinické logopedky zajišťujeme logopedickou péči dětí ve spolupráci s jejich rodiči. Kvalifikované učitelky mají zkušenosti s péčí o integrované děti.

Každoročně organizujeme výtvarnou soutěž pro děti v mateřských školách v regionu, která je vždy zakončena slavnostním předáním ocenění a výstavou ze všech zaslaných obrázků v kině Portyč.

Z aktivity rodičů byl v roce 2015 založen při 15. MŠ „Spolek rodiče dětem při MŠ Erbenova v Písku“, který úzce spolupracuje s vedením 15. MŠ zejména při podpoře školních a mimoškolních aktivit dětí v 15. MŠ.

Vize naší mateřské školy:

„Každodenním působením na děti se budeme snažit, aby čas, který v mateřské škole stráví, byl pro ně radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých podnětů a informací pro jejich budoucí vývoj. Přejeme si, aby z naší mateřské školy odcházely děti preferující zdravý životní styl, životní pohodu a byly připravené s chutí objevovat a poznávat svět.“


Provozní doba mateřské školy: pondělí – pátek 06.00 – 16.30 hodin
Kontakty: tel.: 382 214 877, mobil: 703 465 535
E-mail: 15ms@zsebenese.cz
Vedoucí MŠ: Jarmila Svobodová